Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Omanborrningen Farha South-4 Flödar 3 079 Fat Olja Per Dag Vid Produktionstest Med Pump

08:41 / 11 October 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: OMANBORRNINGEN FARHA SOUTH-4 FLÖDAR 3 079 FAT OLJA PER DAG VID PRODUKTIONSTEST MED PUMP

Borrningen Farha South-4 ("FS-4") på Block 3 onshore Sultanatet Oman har avslutats. Den vertikala delen av hålet borrades ned till 2 039 meter. De båda bergartslagren Barik och Lower Al Bashir genomborrades och befanns vara oljeförande, och en horisontell sektion om 820 meter borrades genom Bariklagret. Produktionstester med pump har utförts i den horisontella sektionen. Det högsta flöde som uppnåddes vid testerna var 3 079 fat olja per dag, genom en 31,75-millimetersventil. Oljan håller en densitet om 43 grader API. FS-4 kommer nu att kopplas upp mot pilotproduktionsanläggningen på Farha South ("Early Production System") för ett långvarigt produktionstest.

Borrningen av FS-4 påbörjades i mitten av augusti och borrplatsen är belägen 740 meter syd-sydost om borrplatsen Farha South-3. De båda bergartslagren Barik och Lower Al Bashir genomborrades och befanns vara oljeförande. Båda lagren undersöktes med mätningar i borrhålet (loggning), men inga produktionstester genomfördes på den vertikala delen av borrhålet. Två borrkärnor togs från Barikformationen och en från Lower Al bashirformationen. Barikformationen påträffades på ett djup om 1 272 meter under marken. Prospekteringsmål i Miqratformationen genomborrades utan att signifikanta oljeindikationer erhölls. En 820 meter lång horisontell sektion borrades i Barikformationen, vilken också loggades i samband med borrningen.

Borriggen har flyttats och borrar nu Farha South-5 ("FS-5"), vilken är utformad som en "stepout" prospekteringsborrning. Borrplatsen för FS-5 ligger 6,8 kilometer nordost om FS-3.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E & P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF