Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Resultat Från Tredjepartsstudien Av Oljeresurserna I Oman

14:10 / 19 May 2010 Tethys Oil Press release

TETHYS OIL: RESULTAT FRÅN TREDJEPARTSSTUDIEN AV OLJERESURSERNA I OMAN

I tredjepartsstudien av oljetillgångarna på Block 3 och 4 onshore Oman har 42 miljoner fat konventionell olja brutto uppmätts som betingade resurser (varav Tethys andel uppgår till 21 miljoner fat). Studien är utförd av den oberoende internationella petroleumkonsulten Gaffney, Cline & Associates (GCA).

Resursstudien omfattar Farha Southstrukturen på Block 3 och Saiwan Eaststrukturen på Block 4. Revisionen baseras på tillgänglig data per 1 maj 2010, och inkluderar information från 2009 års borrningar av Saiwan East-2 och Farha South-3, kombinerat med data från den nyligen slutförda 3D-seismikstudien över Saiwan Eaststrukturen samt information från tidigare 2D-seismikstudier och borrningar på båda blocken.

I studien beräknas de betingade resurserna (best estimate, 2C) , brutto, på Farha South uppgå till 8,9 miljoner fat i Bariklagret och till 12,2 miljoner fat i Lower Al Bashir-lagret. På Block 4 beräknas de betingade resurserna (2C) uppgå till 20,8 miljoner fat brutto i Khufailagret. Dessutom beräknas den tunga oljan i lagren Miqrat och Amin i Saiwan East på Block 4 uppgå till 32,7 miljoner fat i betingade resurser (2C), brutto. Tethys har 50 procents andel i licenserna, varför Tethys nettoandel av de betingade resurserna uppgår till 50 procent (före statens andel).

”Resurssiffrorna är mycket uppmuntrande och visar att vi är på rätt väg med våra planer för Block 3 och 4. Detta är en utmärkt start som bekräftar blockens potential. Vi är övertygade om att efterhand som årets arbete utvecklas och allt eftersom utvärderingsborrningarna fortsätter, kommer vi att kunna öka resurssiffrorna och så småningom också uppgradera dem till reserver. Det är också värt att notera att vi redan nu kunnat inkludera en liten andel av den tunga oljan i Saiwan East i resurserna,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

GCAs oberoende tredjepartsstudie är upprättad i enlighet med Society of Petroleum Engineer’s Petroleum Resources Management System (SPE PRMS) reservdefinitioner, vilka också antagits av WPC, AAPG och SPEE*. GCA är en oberoende internationell petroleumkonsult. Bolaget är specialiserat på konsulting inom teknik och management samt oberoende rådgivning inom alla delar av olje- och gasindustrin. GCA har över fyrtio års erfarenhet, inkluderande en betydande verksamhet inom Mellanöstern och Oman.

Tethys har 50 procents andel i Block 3 och 4. Consolidated Contractors Energy Development (Oman) Ltd har resterande 50 procent och är operatör.

(för tabell, se bif. fil)

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Tethys har licensrättigheter i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

You can read the press release incl attachments here. This information was distributed by NG News - www.ngnews.se

Show as PDF