Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport för perioden 1 januari 2011 - 31 december 2011

08:58 / 13 February 2012 Tethys Oil Press release

Väsentliga händelser

 • Resultatet för helåret 2011 uppgick till TSEK 68 991 och TSEK 44 376 för fjärde kvartalet
 • Försäljning av olja uppgick till TSEK 103 538 under 2011 och TSEK 49 839 under fjärde kvartalet
 • Under första delen av januari 2012, efter rapportperioden, sålde Tethys Oil 52 484 fat olja till ett värde av TSEK 37 702 vilket inte ingår i resultatet för 2011
 • Oljeproduktionen före statens andel från Block 3 och 4 uppgick under 2011 till 423 469 fat, under det fjärde kvartalet till 197 916 fat
 • Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3 och 4 uppgick till 10 047 fat per dag i januari 2012, varav Tethys andel uppgår till 30 procent
 • Fältutbyggnadsplan inlämnad till omanska myndigheter för godkännande
 • Fyra nya förkastningsblock på Farha South borrade - tre påträffade olja
 • DeGoyler and MacNaughton kontrakterade att utföra reservstudie
 • Tethys etablerar ett andra ben med oljeproduktion och utvärderings-/prospekteringspotential i tre licensområden onshore Litauen
 • Block 15 borrhålstest avslutat - inga kolväteflöden
 • Likvida medel per den 31 december 2011 uppgick till TSEK 93 105 (TSEK 190 512)

 

 

1 jan 2011 - 31 dec 2011   12 månader

1 okt 2011 - 31 dec 2011   3 månader

1 jan 2010 - 31 dec 2010   12 månader

1 okt 2010 - 31 dec 2010   3 månader

Produktion, före statens andel (fat)

423 469

197 916

41 764

32 687

Försäljning, efter statens andel (fat)

147 228

69 574

18 898

18 898

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

107,37

108,08

80,56

80,56

Försäljning olja och gas, TSEK

103 538

49 839

11 066

11 066

Rörelseresultat, TSEK

83 057

44 393

100 661

6 896

Kassaflöde från verksamheten

113 604

70 440

-36 770

-9 604

Resultat, TSEK

68 991

44 376

80 0691

4 810

Vinst per aktie, SEK

2,12

1,36

2,60

0,15

Likvida medel, TSEK

93 105

93 105

190 512

190 512

Eget kapital, TSEK

455 559

455 559

380 055

380 055

Långfristiga skulder, TSEK

-

-

-

-

Investeringar, TSEK

208 392

36 327

28 838

6 990

Det jämförande resultatet för helåret föregående år påverkades i betydande utsträckning av utfarmningen till Mitsui vilken tillförde resultatet TSEK 103 236.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshorelicenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 4995; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn: +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com

 

Huvudkontor

Tethys Oil AB

Hovslagargatan 5B

SE-111 48 Stockholm Sverige

Tel. +46 8 505 947 00

Fax +46 8 505 947 99

E-post: info@tethysoil.com

Hemsida: www.tethysoil.com

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Show as PDF