Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Andra kvartalet och halvårsrapport per 30 juni 2016

07:30 / 16 August 2016 Tethys Oil Press release

Andra kvartalet

  • Produktionen uppgick till 12 164 fat per dag, vilket är i linje med första kvartalet 2016. Produktionen har påverkats av underhållsarbeten vilka har pågått sedan första kvartalet 2016  
  • Intäkter uppgick till MUSD 21, upp 5 procent jämfört med första kvartalet 2016
  • EBITDA uppgick till MUSD 8, ner 18 procent jämfört med första kvartalet 2016
  • Resultat efter skatt uppgick till MUSD -3, en minskning jämfört med första kvartalet 2016
  • Vinst per aktie uppgick till USD -0,08 under andra kvartalet 2016
  • Utdelning om SEK 1,00 per aktie motsvarande MUSD 4 har betalats ut till aktieägarna under andra kvartalet 2016

MUSD (om inte annat anges)

Andra

kvartalet

2016

Första

kvartalet 2016

Andra kvartalet 2015

 

 

 

 

Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat

12 164

12 212

9 434

Försäljning efter statens andel, fat

740 844

531 918

545 019

 

 

 

 

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

35,88

35,70

57,77

 

 

 

 

Intäkter

21

20

26

EBITDA

8

10

15

Rörelseresultat

-3

-1

7

Periodens resultat

-3

-2

4

Nettokassa

41

45

39

Investeringar i olje- och gastillgångar

9

15

6

 

 

 

 

Vinst per aktie, USD

-0,08

-0,07

0,13

 

MUSD (om inte annat anges)

Halvår

2016

Halvår 2015

 

 

 

Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat

12 188

9 075

Försäljning efter statens andel, fat

1 272 762

853 911

 

 

 

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

35,80

59,95

 

 

 

Intäkter

40

51

EBITDA

19

27

Rörelseresultat

-3

12

Periodens resultat

-5

12

Nettokassa

41

39

Investeringar i olje- och gastillgångar

24

22

 

 

 

Vinst per aktie, USD

-0,15

0,34

Med start 1 januari 2016 presenterar Tethys Oil-koncernen de finansiella rapporterna i USD. Samtliga jämförelsetal har omräknats. För ytterligare information, se sidan 14 under rubriken ”Redovisningsprinciper”.

 

Brev till aktieägare

 

Vänner och investerare,

Det är ett nöje att kunna rapportera en solid operativ och finansiell utveckling för Tethys Oil. Vi producerade över 12 000 fat olja per dag under andra kvartalet, vilket ligger i linje med produktionen under det första kvartalet, trots att våra producerande fält på Block 3 och 4 i Oman delvis var nedstängda för planerade underhållsarbeten.

 

Robust balansräkning

Under det andra kvartalet uppgick våra intäkter till MUSD 21, en uppgång jämfört med första kvartalet 2016 med 5 procent. EBITDA för kvartalet uppgick till MUSD 8, en minskning jämfört med första kvartalet efter något högre operativa kostnader. Vi investerade MUSD 9 i olje- och gastillgångar under andra kvartalet, och kan åter rapportera ett positivt kassaflöde efter investeringar om MUSD 2. Vårt resultat för kvartalet var negativt och uppgick till MUSD -3. Vår nettokassa uppgick per 30 juni 2016 till MUSD 41.

 

Starkare makromiljö

Under andra kvartalet återvände ett visst mått av stabilitet och kanske också förutsägbarhet till oljeindustrin med stigande oljepriser och minskad volatilitet. En prisnivå etablerades mellan USD 40 och 50 per fat för Brentolja, ett pris där våra producerande tillgångar i Oman genererar positivt kassaflöde och god lönsamhet. Mot bakgrund av att vi har två månaders eftersläpning i vårt försäljningspris, var vårt genomsnittliga försäljningspris i linje med första kvartalet. Vi kommer att dra full fördel av de högre priserna under det tredje kvartalet.

 

Infrastrukturen på Block 3 och 4 uppgraderad

Planerade underhållsarbeten har genomförts på alla tre fälten på Block 3 och 4 under våren 2016. Arbetet inkluderade tillfälliga nedstängningar av fälten, vilket hade påverkan på produktionen. Det huvudsakliga målet med underhållsarbetena var att säkerställa att anläggningarna fungerade felfritt samt att byta ut komponenter och utöka med nya komponenter. Anläggningarna är nu rustade för att kunna hantera nuvarande och framtida volymer.

 

Utsikter

Den nya oljeprismiljön har främjat konsolidering och framåtblickande. För Tethys Oil är detta en utmärkt tillfälle att stärka organisationen, rekrytera medarbetare och expandera databasen, bredda de långsiktiga utsikterna och implementera ett mer systematisk arbetssätt för att kartlägga möjligheter inom oljeindustrin. Vi förväntar oss fler strukturaffärer överlag inom oljeindustrin under andra halvåret 2016 allt eftersom förväntningarna på att underfinansierade projekt skall räddas av prisuppgång och att bristen på tillgängligt kapital tydligt etablerat en köparens marknad. Vi utvärderar lugnt, samlat och systematiskt möjligheter till att utöka vår tillgångsportfölj med värdeskapande projekt.

Block 3 och 4 i Oman mognar i takt med att vi når en ökad kunskap för geologin i våra producerande områden, vilket resulterar i en än bättre förutsägbarhet och större förmåga att kartlägga våra ytterligare möjligheter. Ett antal prospekterings- och utvärderingsmöjligheter återstår utanför de producerande områdena, och vi har nått en allt bättre förståelse för var de kan vara belägna. Vi har omfattande seismisk täckning av blocken, och vad avser vår personal har Tethys Oil aldrig stått starkare. Vi drar fördel av den övergripande lägre kostnadsmiljön för att smart och systematiskt kartlägga möjliga oljeförande strukturer samt utveckla våra geologiska modeller.

Så, fortsätt följ oss, tiden är på vår sida och vi ämnar fortsätta att dela med oss av vår starka balansräkning till våra investerare samtidigt som vi också låter våra övriga starka sidor få fullt spelrum inom denna vår valda industri.

 

Stockholm i augusti 2016

 

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör

 

Konferenssamtal

Datum: tisdag, 16 augusti 2016

Tid: 10.00 CET

 

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

 

För att delta via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 564 74

Schweiz: +41 225 675 541

UK: +44 203 364 5374

Nordamerika: +1 855 753 2230

 

För att delta via webben:

Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/evk7z3jz

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 00

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/