Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon har ökat sitt innehav i Signatur Fastigheter varigenom gränsen för budplikt passerats

08:00 / 27 July 2021 Trianon Press release

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER ANNARS ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA AKTIER
Fastighets AB Trianon ("Trianon") har förvärvat ytterligare 7 065 662 B-aktier i Signatur Fastigheter AB ("Signatur Fastigheter") (Nasdaq First North Growth Market).

Köpeskillingen består av 84 788 171 kronor kontant och 285 990 nya B-aktier i Trianon. Styrelsen för Trianon har således idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut 285 990 nya B-aktier, till en teckningskurs om 210 kronor per aktie (apportemission).

Efter förvärvet innehar Trianon 16 015 485 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 45,8 procent av antalet aktier och 45,7 procent av antalet röster.

Gränsen för budplikt har därmed passerats. Det innebär att Trianon inom fyra veckor ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Signatur Fastigheter, om inte inom samma tid Trianons röstandel i Signatur Fastigheter minskas så att den inte längre motsvarar 30 procent eller mer.

Trianon har under de senaste sex månaderna inte köpt några aktier i Signatur Fastigheter till ett högre pris än köpeskillingen i det ovan angivna förvärvet.

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:

"Signatur Fastigheter är ett välskött bolag med fokus på bostads- och samhällsfastigheter och som huvudsakligen verkar på samma geografiska marknad som Trianon. Efter Signatur Fastigheters senaste förvärv uppgår deras fastighetsvärde till cirka 1,5 Mdkr. Genom detta förvärv ökar vi - med oförändrad finansiell ställning - vår andel till ca 46 procent och därmed även vår intjäningsförmåga per aktie efter nyemissionen av B-aktier."

Carnegie Investment Bank AB har agerat rådgivare till Trianon i transaktionen och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Fastighets AB Trianon
Olof Andersson, VD, 040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se
Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD, 040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juli 2021 kl 08:00.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/