Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Urb-it

Urb-it

Urb-it genomför riktad nyemission om cirka 80 miljoner kronor

20:00 / 27 October 2021 Urb-it Press release

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 16 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 18 650 000 aktier till en emissionskurs om 4,30 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 80 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

URB-IT GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 80 MILJONER KRONOR

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 16 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 18 650 000 aktier till en emissionskurs om 4,30 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 80 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

Emissionskursen om 4,30 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om cirka 6,3 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna och en rabatt om cirka 8,3 % jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 27 oktober 2021, har fastställts baserat på diskussioner med ett antal institutionella investerare som visat intresse för att delta i Nyemissionen. I ljuset härav är det styrelsens uppfattning att emissionskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Nyemissionen riktades huvudsakligen till ett begränsat antal institutionella investerare, däribland Skandia och Ilija Batljan Invest AB.

Bolagets VD, Kevin Kviblad, säger i en kommentar:

"Den genomförda riktade nyemissionen sätter Urb-it i en stark position. Vi har på mindre än 10 månader expanderat från 3 till 9 städer, vi har en fördel att vara en av pionjärerna på nyckelmarknader i Europa och vi är nu i en position där vi snabbt kan skala upp.

Vi har våra nya partnersamarbeten på plats, efterfrågan är stark och vi kan låta kapitalet arbeta direkt genom att sätta upp nya hyperlokala hubbar och skala vår cykelflotta i våra hemmamarknader Storbritannien och Frankrike - både i städer där vi är aktiva redan idag och genom expansion till nya städer. Kapitaltillskottet möjliggör även marknadsföringsinsatser som ytterligare ska driva vår tillväxt.

Sammantaget möjliggör den riktade nyemissionen att vi omedelbart kan växla upp verksamheten, utnyttja vår fördelaktiga position och accelerera tillväxten."

Bakgrunden till Nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Urb-it ser en möjlighet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning samtidigt som ägarbasen breddas och stärks ytterligare. Emissionslikviden avses primärt användas för att etablera nya hyperlokala hubbar och skala Urb-its cykelflotta samt till marknadsföringsinsatser som ytterligare ska driva bolagets tillväxt.

Genom Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 2 286 568,8 kronor, från cirka 23 813 306,5 kronor till cirka 26 099 875,3 kronor genom nyemission av 18 650 000 aktier, innebärande att det totala antalet aktier ökar från 194 229 084 aktier till 212 879 084 aktier. Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 8,8 procent för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

ABG Sundal Collier är Sole Bookrunner och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan som Urb-it AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 20:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, VD, kevin@urbit.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Urb-it-AB-Pressmeddelande-club-deal.pdf

Om bolaget:

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser med lastcyklar och cyklar. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bequoted

This information was distributed by Bequoted http://www.bequoted.com/