Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 1999

15:27 / 10 February 2000 VBG Group Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 1999 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige, Tyskland och England. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning (VBG och RINGFEDER), vändskivor (VBG), slirskydd (Onspot), flakstolpar (Armaton) och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement (RINGFEDER) där produktområdena axelkopplingar och ringfjädrar levereras till maskintillverkare och högteknologiska företag över hela världen. VBG:s B-aktie är sedan 1987 noterad på OM Stockholmsbörsens OTC-lista. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning ökade något under 1999 till 614,9 MSEK (607,1). Rensat från valuta och prisförändringar innebar detta i stort en oförändrad försäljningsvolym. Lastvagnsutrustning : Under 1999 har försäljningen av nya tunga lastbilar i Europa legat på en betydligt högre nivå än vad som allmänt förutspåddes. Detta har påverkat VBG:s försäljning positivt. Totalt blev omsättningen 497,1 MSEK, en ökning med 7,6 % (461,8). Affärsområdets fakturering på de största europeiska marknaderna har ökat med, Sverige 20,1%, England 9,0% och Tysk-land 9,6%. I övriga nordiska länder blev sammanlagda volymen oförändrad trots att den norska lastbilsmarknaden minskade med nästan 20 %. I Australien/Nya Zeeland där VBG och Ringfeder är totalt dominerande ökade volymerna med 23%. Totalt sett blev den reella volymökningen efter valuta och prisjusteringar för Lastvagnsutrustning 6,4%. Maskinelement : Försäljningsutvecklingen för affärsområdet har under året varit mycket svag beroende på bland annat lägre investeringsvilja inom maskinindustrin i Fjärran Östern , Ryssland och USA. För 1999 blev faktureringen 117,8 MSEK vilket är 18,9 % lägre än föregående år (145,3). Under årets två sista månader har dock marknadsläget positivt förändrats vilket förväntas medföra stadigt ökande orderingång. 1999 4/99 3/99 2/99 1/99 1998 4/98 3/98 2/98 1/98 Lastvagnsutru 497, 129, 110, 125 132 461, 122, 111, 107, 120, stning 1 1 6 ,0 ,4 8 6 0 5 7 Maskinelement 117, 26,1 30,2 33, 28, 145, 27,6 38,3 37,7 41,7 8 3 2 3 Totalt 614, 155, 140, 158 160 607, 150, 149, 145, 162, 9 2 8 ,3 ,6 1 2 3 2 4 RESULTAT Koncernens resultat efter finansnetto blev det högsta hittills och uppgick till 60,3 MSEK (50,4), en ökning med 19,6 %. I resultatet ingick poster av engångskaraktär som netto påverkat positivt med cirka 5,2 MSEK, av vilka 4,1 MSEK förbättrade koncernens finans-netto. Den omfattande omstruktureringsprocessen i koncernens tyska dotterbolag är i stort sett genomförd och har gått planenligt. Vid årsskiftet slutade de sista av de cirka 40 personer som var uppsagda, och versamheten fintrimmas nu. Kostnaderna för omstruktureringen beräknades till cirka 29 MSEK och reserverades för i bokslutet per 1998- 12-31. I samband med reserveringen justerades förvärvsgoodwillen med motsvarande belopp efter avdrag för uppskjuten skatt , netto cirka 16 MSEK. Vid utgången av 1999 fanns 6,4 MSEK kvar av reserven vilket bedöms tillräckligt för att täcka kvarstående utgifter. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 15,8 % (15,1) och på eget kapital 16,4 % (14,9). Vinstmarginalen förbättrades och uppgick till 9,8 % (8,3). 1999 4/99 3/99 2/99 1/99 1998 4/98 3/98 2/98 1/98 Resultat efter 60,3 14,7 11,1 15.0 19.5 50,4 10.4 14,4 10,5 15,1 finansnetto Vinstmarginal 9,8 9,5 7,9 9,5 12,2 8,3 6,9 9,6 7,2 9,3 INVESTERINGAR Koncernens nyinvesteringar uppgick 1999 till 36,6 MSEK (57,5). Med hänsyn taget till avyttrade tillgångar, framför allt av en tidigare uthyrd industrifastighet i Vänersborg blev nettoinvesteringen 24,2 MSEK (46,9 ). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet upprättas enligt indirekt metod och den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital genererade 48,4 MSEK (57,0). En förklaring till årets minskning är stora ut-gifter för omstruktureringen i Tyskland som inte påverkar resultatet men väl kassaflödet. En minskning av rörelsekapitalet frigjorde 8,5 MSEK (4,2) och investeringsverksamheten krävde -17,0 MSEK (-29,9). Kassaflödet efter investeringar uppgick därmed till 39,9 MSEK (31,3). Finansieringsverk- samheten visade på en nettoamortering av räntebärande skulder som belastade kassaflödet med -5,6 MSEK (-15,1). Sammantaget blev nettokassaflödet under 1999 positivt med 34,3 MSEK (16,2). Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 77,1 MSEK (42,4 vid årsskiftet). Inkluderas även ej utnyttjade checkkrediter uppgick disponibla likvida medel till 137,6 MSEK (111,6). Koncernens räntebärande nettolåneskuld minskade under året med 41,6 MSEK och uppgick den 31 december till 117,2 MSEK (158,8). Det egna kapitalet ökade till 275,7 MSEK (247,5). Relationen räntebärande skuld i förhållande till eget kapital var 0,43 ( 0,64 vid årsskiftet). Soliditeten förbättrades under året och uppgick till 46,8 % (42,1). PERSONAL Vid utgången av året var 356 personer (386) anställda i VBG koncernen varav 144 (131) i Sverige. Under perioden har koncernen i genomsnitt sysselsatt 395 personer vilket är 27 färre än under föregående år. Av dessa var 148 (142) verksamma i Sverige. AKTIEDATA Vinsten per aktie, efter skatt, blev för året 12:55 kr (10:03). Eget kapital per aktie var vid årets utgång 80:53 kr jämfört med 72:29 vid förra årsskiftet. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen föreslår att 3:00 per aktie (2:50) lämnas i utdelning för räkenskapsåret 1999, vilket motsvarar 3,8% av eget kapital vid årets slut. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls i Vänersborg den 27 april kl. 17.00. PROGNOS 2000 Prognos kommer att lämnas på bolagsstämman. Vänersborg 2000-02-10 VBG AB (publ) Richard Persson Verkställande direktör KONTAKTPERSON Richard Tel 0521277701 Persson, VD NÄSTA RAPPORT Delårsrapport 2000-04-27 3 mån KONCERNRESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 1999 1998 (MSEK) Nettoomsättning 614,9 607,1 Kostnad för sålda varor -402,4 -401,9 Försäljningskostnader -102,6 -103,4 Administrationskostnader -43,7 - 42,6 Forsknings-och utvecklingskostnader -11,2 - 10,2 Övriga rörelseintäkter/kostnader 7,8 10,5 Rörelseresultat 62,8 59,5 Finansnetto -2,5 -9,2 Resultat efter finansiella poster 60,3 50,4 Skatt -17,3 -16,0 Resultat efter skatt 43,0 34,3 Avskrivningar i ovanstående -30,6 - 29,7 KONCERNBALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 99-12- 98-12- (MSEK) 31 31 Immateriella anläggningar 74,2 82,3 Materiella anläggningar 166,4 174,6 Finansiella anläggningar 0,3 1,1 Summa, Anläggningstillgångar 240,9 258,0 Varulager 166,0 173,3 Fordringar 105,3 114,8 Likvida medel 77,1 42,4 Summa, Omsättningstillgångar 348,4 330,5 SUMMA TILLGÅNGAR 589,3 588,5 Eget kapital 275,7 247,5 Räntebärande skulder och avsättningar 194,3 201,2 Ej räntebärande skulder och avsättningar 119,3 139,8 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 589,3 588,5 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 1999 1998 (MSEK) Kassaflöde från löpande verksamhet 48,4 57,0 före förändringar i rörelsekapital Förändring i rörelsekapital 8,5 4,2 Kassaflöde löpande verksamhet 56,9 61,2 Kassaflöde investeringsverksamhet -17,0 -29,9 Kassaflöde finansieringsverksamhet -5,6 -15,1 Periodens kassaflöde 34,3 16,2 Likvida medel vid årets början 42,4 25,7 Omräkningsdifferens likvida medel 0,4 0,5 Likvida medel vid periodens slut 77,1 42,4 Outnyttjad checkräkningskredit 60,5 69,2 Disponibla likvida medel 137,6 111,6 NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 1999 1998 Vinstmarginal (%) 9,8 8,3 Avkastning på eget kapital (%) 16,4 14,9 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 15,8 15,1 Soliditet (%) 46,8 42,1 Antal aktier vid periodslut (´000) 3 3 423,5 423,5 Vinst per aktie efter skatt (SEK) 12:55 10:03 Synligt eget kapital per aktie (SEK) 80:53 72:29 Kassaflöde per aktie ( före förändring i 14:12 16:66 rörelsekapital ) (SEK) Börskurs periodslut (SEK) 140:50 138:00 Antal sysselsatta (genomsnitt) 395 422 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/10/20000210BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/10/20000210BIT00890/bit0002.pdf

Show as PDF