Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport 1/1 - 31/3 2000

16:41 / 27 April 2000 VBG Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 31/3 2000 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige, Tyskland och England. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning (VBG och RINGFEDER), vändskivor (VBG), slirskydd (Onspot), flakstolpar (Armaton) och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement (RINGFEDER) där produktområdena axelkopplingar och ringfjädrar levereras till maskintillverkare och högteknologiska företag över hela världen. VBG:s B-aktie är sedan 1987 noterad på Stockholmsbörsens OTC-lista. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens fakturering för perioden januari - mars blev 170,2 MSEK (160,6), en ökning med 6 % jämfört med samma period föregående år. Efter justering för valuta- och prisföränd-ringar uppskattas volymtillväxten under perioden till cirka 5 % jämfört med samma period under föregående år. Lastvagnsutrustning : Under första kvartalet 2000 var efterfrågan på koncernens produkter fortsatt hög och någon avmattning av 1999 års höga produktionsnivå för tunga lastbilar i Europa kunde inte märkas. Orderingången i dotterbolaget Ringfeder VBG GmbH har ökat markant och marknads-andelen på den viktiga tyska marknaden stiger. Den starka orderingången fick inte fullt genomslag i första kvartalets fakturering som för affärsområdet blev 136,2 MSEK (132,4), en ökning med 3 % jämfört med det faktureringsmässigt starka första kvartalet 1999. Maskinelement : Under 1999 påverkades affärsområdet negativt av den allmänt svaga totalmarknaden. I slutet av föregående år började marknaden återhämta sig och under första kvartalet 2000 fortsatte denna positiva trend. Faktureringen första kvartalet uppgick till 34,0 MSEK vilket är 21,3% bättre än motsvarande period 1999. Kvartal 1/00 Helår 4/99 3/99 2/99 1/99 1999 Lastvagnsutrustning 136,2 497,1 129,1 110,6 125,0 132,4 Maskinelement 34,0 117,8 26,1 30,2 33,3 28,2 Totalt 170,2 614,9 155,2 140,8 158,3 160,6 PERIODENS RESULTAT VBG-koncernens resultat efter finansnetto för första kvartalet år 2000 blev 16,5 MSEK (15,1), en ökning med 9,3 %. Under första kvartalet 1999 tillkom poster av engångskaraktär som ökade resultatet med 4,4 MSEK till 19,5 MSEK. Vinstmarginalen är stabil och uppgick till 9,7% (12,2). Avkastningen på sysselsatt kapital blev 16,8 % (20,4) och på eget kapital 15,7 % (22,3). Kvartal 1/00 Helår 4/99 3/99 2/99 1/99 2000 1999 Rörelseresultat 18,3 62,8 14,7 12,8 13,9 21,4 Resultat efter finansnetto 16,5 60,3 14,7 11,1 15,0 19,5 Vinstmarginal % 9,7 9,8 9,5 7,9 9,5 12,2 INVESTERINGAR För perioden uppgick koncernens nyinvesteringar i immateriella och materiella anläggnings-tillgångar till 4,9 MSEK (6,4). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet upprättas enligt indirekt metod och den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital genererade 21,6 MSEK (21,2). Rörelsekapitalet ökade under perioden vilket tog i anspråk -3,3 MSEK (- 1,7) och investeringsverksamheten krävde -10,1 MSEK (+6,3 beroende på avyttrade tillgångar). Kassaflödet efter investeringar uppgick därmed till 9,8 MSEK (25,8). Finansieringsverk-samheten gav en nettoamortering av räntebärande skulder som belastade kassaflödet med -1,6 MSEK (-5,7). Nettokassaflödet för perioden blev positivt 8,2 MSEK (20,1). Likvida medel uppgick per 31 mars till 85,1 MSEK (77,1 vid årsskiftet). Med tillägg för ej utnyttjade checkräkningskrediter uppgick disponibla likvida medel till 163,8 MSEK (137,6). Koncernens räntebärande nettolåneskuld minskade under perioden med 13,0 MSEK och uppgick vid första kvartalets utgång till 104,2 MSEK. Det egna kapitalet ökade till 284,3 MSEK (275,7). Relationen räntebärande nettolåneskuld i förhållande till eget kapital var per sista mars 0,37 (0,43 vid årsskiftet). Soliditeten förbättrades under perioden och uppgick till 48,5 % (46,8). PERSONAL Vid utgången av perioden var 343 personer (356 vid årsskiftet) anställda i VBG koncernen varav 141 (144) i Sverige. Under perioden har koncernen i genomsnitt sysselsatt 391 perso-ner vilket är 29 färre än under samma period föregående år. Av dessa var 150 (154) verk-samma i Sverige. AKTIEDATA Vinsten per aktie, efter skatt, uppgick för perioden till 3:21 kr (4:12). Eget kapital per aktie var vid utgången av mars 83:04 kr jämfört med 80:53 vid årsskiftet. PROGNOS För helåret 2000 förväntas koncernens fakturering uppgå till cirka 625 MSEK (614,9) och ett resultat efter finansnetto i nivå med föregående år, vilket var 60,3 MSEK. Vänersborg 2000-04-27 VBG AB (publ) Richard Persson Verkställande direktör KONTAKTPERSON Richard Persson, VD Tel 0521 277701 NÄSTA RAPPORT Delårsrapport, 6 månader 2000-07-13 KONCERNRESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 2000 1999 1999 3 mån 3 mån Helår (MSEK) Nettoförsäljning 170,2 160,6 614,9 Kostnad för sålda varor -109,7 -107,0 -402,4 Försäljningskostnader -26,7 -25,9 -102,6 Administrationskostnader -11,0 -11,6 -43,7 Forsknings-och utvecklingskostnader -3,5 -2,3 -11,2 Övriga rörelseintäkter/kostnader -1,0 7,6 7,8 Rörelseresultat 18,3 21,4 62,8 Finansnetto -1,8 -1,9 -2,5 Resultat efter finansiella poster 16,5 19,5 60,3 Skatt -5,5 -5,4 -17,3 Resultat efter skatt 11,0 14,1 43,0 Avskrivning i ovanstående -7,9 -8,0 -30,6 KONCERNBALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 00-03- 99-03- 99-12- 31 31 31 (MSEK) Immateriella anläggningar 71,0 80,4 74,2 Materiella anläggningar 162,7 157,5 166,4 Finansiella anläggningar 0,2 0,8 0,3 Summa, Anläggningstillgångar 233,9 238,7 240,9 Varulager 150,9 171,7 166,0 Fordringar 116,3 120,6 105,3 Likvida medel 85,1 62,7 77,1 Summa, Omsättningstillgångar 352,3 355,0 348,4 SUMMA TILLGÅNGAR 586,2 593,7 589,3 Eget kapital 284,3 257,2 275,7 Räntebärande skulder och avsättningar 189,3 194,5 194,3 Ej räntebärande skulder och avsättningar 112,6 142,0 119,3 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 586,2 593,7 589,3 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 2000 1999 1999 3 mån 3 mån Helår (MSEK) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital 21,6 21,2 48,4 Förändring i rörelsekapital -3,3 -1,7 8,5 Kassaflöde löpande verksamhet 18,3 19,5 56,9 Kassaflöde investeringsverksamhet -8,5 6,3 -17,0 Kassaflöde finansieringsverksamhet -1,6 -5,7 -5,6 Periodens kassaflöde 8,2 20,1 34,3 Likvida medel vid årets början 77,1 42,4 42,4 Omräkningsdifferens likvida medel -0,2 0,2 0,4 Likvida medel vid periodens slut 85,1 62,7 77,1 Outnyttjad checkräkningskredit 78,7 66,5 60,5 Disponibla likvida medel 163,8 129,2 137,6 NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2000 1999 1999 3 mån 3 mån Helår Vinstmarginal 9,7 12,2 9,8 (%) Avkastning på eget kapital 15,7 22,3 16,4 (%) Avkastning på sysselsatt kapital 16,8 20,4 15,8 (%) Soliditet 48,5 43,3 46,8 (%) Antal aktier vid periodslut 3 3 3 (´000) 423,5 423,5 423,5 Vinst per aktie efter skatt 3:21 4:12 12:55 (SEK) Synligt eget kapital per aktie 83:04 75:12 80:53 (SEK) Kassaflöde per aktie ( före förändring i 6:32 6:23 14:12 rörelsekapital ) (SEK) Börskurs periodslut 130:00 129:00 140:50 (SEK) Antal sysselsatta 391 420 395 (genomsnitt) Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01620/bit0001.doc Rapport http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT01620/bit0002.pdf

Show as PDF