Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBGs bolagsstämma den 27 april 2000

20:01 / 27 April 2000 VBG Group Press release

VBGs bolagsstämma den 27 april 2000 VBG VBG är ett OTC-noterat verkstadsföretag. Huvudprodukterna är släpvagnskopplingar, vändskivor, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för lastbilar samt maskinelement för industriell användning. VBG-koncernen består, förutom av moderbolaget i Vänersborg, av dotterbolag i Sverige, Tyskland, England, Norge, Danmark och USA. Utdelning Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag om utdelning för 1999 om 3:-- kronor per aktie. Avstämningsdag är den 3 maj 2000 och utbetalning beräknas ske med början den 8 maj 2000. Val av styrelse Styrelseledamöterna Börje Andersson, Lars Malmros, Richard Persson, Lars Sjöstedt, Reidar Öster samt styrelsesuppleanten Staffan Ekelund omvaldes. Till ny styrelseledamot valdes Ola Rollén och till ny styrelsesuppleant valdes Torbjörn Wistrand. VD Richard Perssons anförande (sammandrag) Richard Persson redogjorde för VBGs verksamhet och den finansiella utvecklingen under senaste femårsperioden. VBG-koncernens fakturering ökade under 1999 till 614,9 MSEK och resultatet ökade med 19,6 % till 60,3 MSEK. Det tyska dotterbolaget Ringfeder VBG GmbH genomgick under 1999 en omfattande struktur-förändring från en funktionsorienterad till en flödesorienterad organisation. Personalstyrkan har reducerats från 180 till 140 personer. Förändringsarbetet är nu i stort sett avslutat och positiva resultateffekter noterades i slutet av 1999, vilka förväntas fortsätta under år 2000 och med full effekt år 2001. I det brittiska dotterbolaget VBG Ltd pågår en översyn av framtida strategi. VBG Ltd:s huvudsakliga verksamhet är produktion av vändskivor för semitrailerekipage. Denna produkt monteras i allt större utsträckning on-line av lastbilstillverkarna. Dessa strävar efter att minska antalet leverantörer och kräver att dessa är globala. Inför denna utveckling på marknaden har ett grundläggande strategi-arbete igångsatts för att fastställa vändskiveverksamhetens framtida inriktning. VBG-koncernens fakturering för första kvartalet 2000 uppgick till 170,2 MSEK jämfört med 160,6 MSEK föregående år. Resultatet för första kvartalet efter finansnetto uppgick till 16,5 MSEK jämfört med 15,1 MSEK föregående år. Under första kvartalet 1999 tillkom poster av engångskaraktär, som ökade resultatet med 4,4 MSEK till 19,5 MSEK. Avslutningsvis lämnade Richard Persson en prognos för 2000 innebärande att koncernens fakturering förväntas uppgå till cirka 625 MSEK (614,9) med ett resultat efter finansnetto i nivå med föregående år, vilket var 60,3 MSEK. Vänersborg den 27 april 2000 VBG AB (publ) Styrelsen Kontaktperson Richard Persson, VD Tel 0521- 277701 Nästa rapporteringstillfälle Delårsrapport 6 månader 2000-07-13 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT02060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT02060/bit0002.pdf

Show as PDF