Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Halvårsrapport 1/1 - 30/6 2000

00:15 / 14 July 2000 VBG Group Press release

HALVÅRSRAPPORT 1/1 - 30/6 2000 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark och USA . Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning , vändskivor, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement där produktområdena axelkopplingar och ringfjädrar levereras till maskintillverkare och högteknologiska företag över hela världen. VBG:s B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. AVYTTRING AV KONCERNENS ENGELSKA DOTTERBOLAG Den 30 juni såldes VBG Ltd till The Marmon Group Ltd, som ingår i den amerikanska koncernen The Marmon Group, en internationell koncern med mer än 100 fristående tillverknings- och serviceföretag och med en total omsättning överstigande 6,5 miljarder USD. Ett företag i Marmongruppen, Fontaine International, Inc. är en ledande tillverkare och distributör av vändskivor och andra produkter för lastvagnar. Försäljningen var en följd av den strategiöversyn för VBG Ltd och produktområdet vändskivor som genomförts. Denna produkt monteras i allt större utsträckning on-line av lastbilstillverkarna som strävar efter att minska antalet leverantörer och kräver att dessa är globala. Trots ett nära samarbete inom produktutveckling med flera OEM-kunder och en stark position på den brittiska marknaden, var VBG Ltd - som omsatte 6,6 MGBP 1999 - en förhållandevis liten aktör på den globala marknaden. ORGANISATION Till ny VD i koncernens tyska dotterbolag Ringfeder VBG GmbH har utsetts Per Ericson, som i dag arbetar inom Grimaldi-koncernen. Per kommer att tillträda sin befattning senast 1 december i år. Även i det svenska dotterbolaget VBG Produkter AB pågår en organisationsförändring där koncernchefen Richard Persson tills vidare upprätthåller befattningen som VD i bolaget. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Försäljning och resultat från VBG Ltd redovisades i sin helhet inom koncernen under första halvåret 2000. Koncernens fakturering för perioden januari - juni blev 330,1 MSEK (318,9), en ökning med 3,5 % jämfört med samma period föregående år. Efter justering för valuta- och prisföränd-ringar uppskattas volymtillväxten under perioden till 4,3 %. Lastvagnsutrustning : Under första halvåret 2000 var efterfrågan på koncernens produkter fortsatt hög och någon avmattning av 1999 års höga produktionsnivå för tunga lastbilar i Europa kunde inte märkas. Orderingången i dotterbolaget Ringfeder VBG GmbH har ökat markant och marknadsande-len på den viktiga tyska marknaden stiger. Periodens fakturering blev för affärsområdet 265,3 MSEK (257,4) en ökning med 3 %. Maskinelement : Under 1999 påverkades affärsområdet negativt av den allmänt svaga totalmarknaden. I slutet av föregående år började marknaden återhämta sig och under första halvåret 2000 fortsatte denna positiva trend, något som hittills mest visat sig på ordersidan. Faktureringen första halvåret uppgick till 64,8 MSEK (63,5), vilket var 2 % bättre än motsvarande period 1999. Kvartal 2/00 1/00 Helår 4/99 3/99 2/99 1/99 1999 Lastvagnsutrustning 129,1 136,2 497,1 129,1 110,6 125,0 132,4 Maskinelement 30,8 34,0 117,8 26,1 30,2 33,3 28,2 Totalt 159,9 170,2 614,9 155,2 140,8 158,3 160,6 PERIODENS RESULTAT Första halvåret 2000 innebar för koncernen ett resultat (inkl realisationsvinst) efter finansnetto på 35,1 MSEK (34,5). Avyttringen av VBG Ltd gav en koncernmässig realisationsvinst om 13,1 MSEK och en ökad soliditet med cirka 5 %. Affären beräknas minska koncernens rullande årsomsättning med cirka 55 MSEK och resultatet med knappt 3,5 MSEK. Under andra kvartalet redovisades under övriga rörelseintäkter de företagsanknutna SPP-medel som allokerats till VBG. Dessa uppgick till 2,6 MSEK och kommer att användas till att under hösten betala del av VBG AB:s PRI- skuld. Första halvårets resultat är vidare belastat med omstruktureringskostnader av engångska-raktär på 4,1 MSEK. Sammantaget har således första halvårets resultat påverkats positivt med 11,6 MSEK (4,4) av poster med engångskaraktär. Vinstmarginalen uppgick till 10,6 % (10,8). Avkastningen på sysselsatt kapital blev 18,9 % (18,3) och på eget kapital 17,3 % (19,4). Kvartal 2/00 1/00 Helår 4/99 3/99 2/98 1/99 1999 Rörelseresultat 20,1 18,3 62,8 14,7 12,8 13,9 21,4 Resultat efter finansnetto 18,6 16,5 60,3 14,7 11,1 15,0 19,5 Vinstmarginal % 11,6 9,7 9,8 9,5 7,9 9,5 12,2 INVESTERINGAR För perioden uppgick koncernens nyinvesteringar i immateriella och materiella anläggnings-tillgångar till 15,3 MSEK (16,5). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet upprättas enligt indirekt metod och den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital genererade 39,3 MSEK (41,3). Rörelsekapitalet minskade under perioden vilket frigjorde 11,2 MSEK (0,2). Investeringsverksamheten tog i anspråk -21,4 MSEK (-3,8), men då har inte nettot från försäljningen av VBG Ltd beaktats. Försäljningslikviden anlände till VBG:s bankkonto först den 4 juli. Kassaflödet efter investeringar blev därmed 29,1 MSEK (37,7). Finansieringsverksamheten innebar en nettoamortering av räntebärande skulder med -25,5 MSEK (-10,9) samt betald utdelning -10,3 MSEK (-8,6) till aktieägarna som sammantaget belastade kassaflödet med -35,8 MSEK (-10,9). Nettokassaflödet för perioden blev negativt -6,7 MSEK (18,2). Likvida medel uppgick per 30 juni till 70,3 MSEK (77,1 vid årsskiftet). Med tillägg för ej utnyttjade checkräkningskrediter uppgick disponibla likvida medel till 132,9 MSEK (137,6). Koncernens räntebärande nettolåneskuld minskade under perioden med 52,6 MSEK och uppgick vid första kvartalets utgång till 64,0 MSEK. Det egna kapitalet ökade endast med 5,3 MSEK till 281,0 MSEK (275,7). Förutom utdel-ningen på -10,3 MSEK och årets omräkningsdifferenser på -1,1 MSEK så bokades i sam-band med avyttringen av VBG Ltd också historiska omräkningsdifferenser och övervärden, helt enligt tidigare principer, bort direkt mot eget kapital till ett sammanlagt värde av -7,4 MSEK. Relationen räntebärande nettolåneskuld i förhållande till eget kapital var per sista juni 0,23 (0,43 vid årsskiftet). Soliditeten förbättrades under perioden och uppgick till 53,8 % (46,8). PERSONAL Vid utgången av perioden var 352 personer (356 vid årsskiftet) anställda i VBG koncernen varav 146 (144) i Sverige. Under perioden har koncernen i genomsnitt sysselsatt 384 personer jämfört med 403 personer under samma period 1999. Av dessa var 153 (151) verksamma i Sverige. Vid avyttringen den 30 juni hade VBG Ltd 37 anställda ( 37 vid årsskiftet). AKTIEDATA Vinsten per aktie, efter skatt, uppgick för perioden till 7:03 kr (7:16). Eget kapital per aktie var vid utgången av mars 82:09 kr jämfört med 80:53 vid årsskiftet. PROGNOS Från och med 1 juli ingår inte VBG Ltd som en del av VBG-koncernen vilket innebär att fak- turering för helåret 2000 förväntas bli drygt 590 MSEK (614,9) med ett resultat efter finans- netto i nivå med föregående år, dvs ca 60 MSEK. Vänersborg 2000-07-13 VBG AB (publ) Richard Persson Verkställande direktör KONTAKTPERSON Richard Persson, VD Tel 0521 277701 NÄSTA RAPPORT Delårsrapport, 9 månader 2000-10-12 KONCERNRESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 2000 1999 1999 6 mån 6 mån Helår (MSEK) Nettoförsäljning 330,1 318,9 614,9 Kostnad för sålda varor -223,6 -208,6 -402,4 Försäljningskostnader -52,8 -52,3 -102,6 Administrationskostnader -23,2 -24,1 -43,7 Forsknings-och utvecklingskostnader -6,4 -5,0 -11,2 Övriga rörelseintäkter/kostnader 14,3 6,4 7,8 Rörelseresultat 38,4 35,3 62,8 Finansnetto -3,3 -0,8 -2,5 Resultat efter finansiella poster 35,1 34,5 60,3 Skatt -11,0 -10,0 -17,3 Resultat efter skatt 24,1 24,5 43,0 Avskrivning i ovanstående -15,7 -16,1 -30,6 KONCERNBALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 00-06-30 99-06-30 99-12-31 (MSEK) Immateriella anläggningar 69,8 79,4 74,2 Materiella anläggningar 120,5 158,7 166,4 Finansiella anläggningar 0,2 0,8 0,3 Summa, Anläggningstillgångar 190,5 238,9 240,9 Varulager 135,8 168,3 166,0 Fordringar 126,2 118,0 105,3 Likvida medel 70,3 60,6 77,1 Summa, Omsättningstillgångar 332,3 346,9 348,4 SUMMA TILLGÅNGAR 522,8 585,8 589,3 Eget kapital 281,0 257,5 275,7 Räntebärande skulder och avsättningar 134,3 189,7 194,3 Ej räntebärande skulder och avsättningar 107,5 138,6 119,3 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 522,8 585,8 589,3 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 2000 1999 1999 6 mån 6 mån Helår (MSEK) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar i rörelsekapital 39,3 41,3 48,4 Förändring i rörelsekapital 11,2 0,2 8,5 Kassaflöde löpande verksamhet 50,5 41,5 56,9 Kassaflöde investeringsverksamhet -21,4 -3,8 -17,0 Kassaflöde finansieringsverksamhet -35,8 -19,5 -5,6 Periodens kassaflöde -6,7 18,2 34,3 Likvida medel vid årets början 77,1 42,4 42,4 Omräkningsdifferens likvida medel -0,1 0,0 0,4 Likvida medel vid periodens slut 70,3 60,6 77,1 Outnyttjad checkräkningskredit 62,6 61,9 60,5 Disponibla likvida medel 132,9 122,5 137,6 NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2000 1999 1999 6 mån 6 mån Helår Vinstmarginal 10,6 10,8 9,8 (%) Avkastning på eget kapital 17,3 19,4 16,4 (%) Avkastning på sysselsatt kapital 18,9 18,3 15,8 (%) Soliditet 53,8 44,0 46,8 (%) Antal aktier vid periodslut 3 423,5 3 423,5 3 423,5 (´000) Vinst per aktie efter skatt 7:03 7:16 12:55 (SEK) Synligt eget kapital per aktie 82:09 75:22 80:53 (SEK) Kassaflöde per aktie ( före förändring i 11,48 12:06 14:12 rörelsekapital ) (SEK) Börskurs periodslut 115:00 129:50 140:50 (SEK) Antal sysselsatta 384 403 395 (genomsnitt) Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av revisorerna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000714BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000714BIT00320/bit0002.pdf

Show as PDF