Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommunike 2000

14:00 / 9 February 2001 VBG Group Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2000 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark och USA. Verksamheten inriktas på Last-vagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning till lastvagnar men omfattar även vänd-skivor, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar och ringfjädrar. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OM Stockholmsbörsens O-lista. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning minskade med 1 % under 2000 till 608,7 MSEK (614,9). Rensat från valuta, prisförändringar och exklusive vändskivor ökade dock volymen under året med 5 %. Lastvagnsutrustning : Affärsområdet lastvagnsutrustning är VBG:s kärnverksamhet och svarade för 77,6 % (80,8 %) av omsättningen under 2000. Affärsområdet indelas i olika produktområden, kopplingsutrustning (varumärkena VBG och RINGFEDER), automatiska slirskydd (Onspot), flakstolpar (Armaton), vändskivor med kringutrustning till dragbilar för semitrailers (VBG) samt övriga tillbehör för lastbilar. Koncernens engelska dotterbolag VBG Ltd som ansvarade för utveckling, produktion och marknadsföring av vändskivor såldes den 30 juni 2000 till den amerikanska koncernen The Marmon Group. Ett ömsesidigt distributionsavtal tecknades samtidigt som innebär att VBG Produkter AB med dotterbolagen i Norge och Danmark även fortsättningsvis skall sälja vändskivor på den skandinaviska marknaden och att VBG Ltd fortsätter som distributör av släpvagnskopplingar i England och på Irland. Avyttringen medförde att omsättningssiffrorna för vändskivor drastiskt minskade från och med tredje kvartalet. Inom produktområdet kopplingsutrustning ansvarar dotterbolagen VBG Produkter AB och Ringfeder VBG GmbH för utveckling, produktion och marknadsföring av sina respektive varumärken. Samutnyttjandet av bolagens produktionsresurser ökar dock stadigt och på utvecklingsområdet kunde den första gemensamt utvecklade 50mm kopplingen (EU-standard) introduceras på marknaden i september 2000 på världens största lastbilsmässa IAA i Frankfurt där den rönte stort intresse. Med den nyutvecklade kopplingen kan också Ringfeder tillämpa det systemtänkande som är ledstjärnan i VBG:s affärsidé. VBG kunde i samband med IAA även lansera en ny generation produkter inom övriga produktområden. Totalt blev omsättningen för affärsområdet 472,5 MSEK (497,1), en minskning med 4,9 %. Exkluderat vändskivor, var omsättningen 429,0 MSEK (423,3 MSEK), en ökning med 1,3% och med hänsyn taget även till valuta och prisförändringar uppskattas volymökningen till cirka 3,5 %. Dock innebar fjärde kvartalet för det största produktområdet kopplingsutrustning en minskning jämfört med förra året på 7,4 %. Maskinelement : Marknads- och försäljningsutvecklingen för affärsområdet har under året varit positiv efter en längre tids låg investeringsnivå på flera viktiga marknader som Fjärran Östern och USA. För år 2000 blev faktureringen 136,2 MSEK (117,8) vilket är 15,6 % bättre än föregående år. Volymökningen uppskattas vara drygt 11 %. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00580/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00580/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Show as PDF