Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBGs bolagsstämma den 19 april 2001

19:33 / 19 April 2001 VBG Group Press release

VBGs bolagsstämma den 19 april 2001 VBG VBG är ett OTC-noterat verkstadsföretag. Huvudprodukterna är kopplingsutrustning, vändskivor, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för lastbilar samt maskinelement för industriell användning. VBG-koncernen består, förutom av moderbolaget i Vänersborg, av dotterbolag i Sverige, Tyskland, Norge, Danmark, Polen och USA. Utdelning Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag om utdelning för 2000 om 3:00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 24 april 2001 och utbetalning beräknas ske med början den 27 april 2001. Val av styrelse Styrelseledamöterna Richard Persson, Ola Rollén och Reidar Öster samt styrelsesuppleanten Staffan Ekelund omvaldes. Till nya styrelseledamöter valdes Anders Birgersson, Peter Hansson och Torbjörn Wistrand. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Anders Birgersson till ny VD och koncernchef, Richard Persson till styrelsens ordförande och Ola Rollén till vice ordförande. VD Richard Perssons anförande (sammandrag) Richard Persson redogjorde för VBGs verksamhet och den finansiella utvecklingen under senaste femårsperioden. VBG-koncernens fakturering uppgick under 2000 till 609 MSEK och resultatet minskade med 7,1 % till 56 MSEK. Den 30 juni 2000 avyttrades det engelska dotterbolaget VBG Ltd till The Marmon Group Ltd. Avyttringen var ett resultat av den strategiska översyn som gjordes för affärsområdet vändskivor. Styrelsen konstaterade att vändskivor i allt större utsträckning monterades hos lastbilstillverkarna, att dessa kräver global närvaro, att produkterna var utsatta för en stark prispress och att VBG Ltd på grund av sin ringa storlek jämfört med konkurrenterna gick en osäker framtid till mötes i VBGs ägo. Försäljningen medförde en reavinst på 9,9 milj SEK. Det rationaliseringsprogram i det tyska dotterbolaget Ringfeder VBG GmbH som påbörjades 1999 slutfördes under året. Lönsamheten för affärsområdet maskinelement är dock fortfarande inte tillfred-ställande trots en volymökning på ca 11%, varför en ny översyn av affärsområdet har påbörjats. På ELMIA:s lastbilsmässa i Jönköping under augusti och på världens största lastbilsmässa IAA i Frankfurt i september lanserades en rad nya produkter, däribland den första av Ringfeder och VBG gemensamt utvecklade 50 mm kopplingen (EU-standard) med unika tillbehör för fjärrmanövrering. Vidare lanserades ett nytt 57 mm kopplingsprogram i första hand för den nordiska marknaden, en ny generation Onspot slirskydd, en ny generation dragstänger och ett utökat program för Armaton flakstolpar. De nya produkterna kommer att stärka koncernens möjligheter till systemleveranser. VBG-koncernens fakturering för första kvartalet 2001 uppgick till 147,2 MSEK jämfört med 170,2 MSEK föregående år. Resultatet för första kvartalet efter finansnetto uppgick till 11,2 MSEK jämfört med 16,5 MSEK föregående år. Avslutningsvis lämnade Richard Persson en prognos för 2001 innebärande att koncernens fakturering förväntas uppgå till ca 550 MSEK (608,7) med ett resultat efter finansnetto på ca 40 MSEK (56,0). Vänersborg den 19 april 2001 VBG AB (publ) Styrelsen Kontaktperson Richard Persson Tel 0521-277701 Nästa rapporteringstillfälle Delårsrapport 6 månader 2001-08-02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/19/20010419BIT01170/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/19/20010419BIT01170/bit0002.pdf

Show as PDF