Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport 1/1 - 30/6 2001

18:03 / 2 August 2001 VBG Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/6 2001 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar, vändskivor och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar, RFC-produkter och ringfjädrar. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OM Stockholmsbörsens O-lista. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning för delårsperioden januari - juni minskade med 14,2 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 283,3 MSEK (330,1). Justerat för valuta och prisförändringar motsvarar detta en volymminskning på cirka 10 % i jämförbar struktur. Lastvagnsutrustning : Affärsområdet indelas i följande produktområden: kopplingsutrustning (varumärkena VBG och RINGFEDER), automatiska slirskydd (ONSPOT), flakstolpar (ARMATON), vändskivor med kringutrustning till dragbilar för semitrailers (VBG) samt övriga tillbehör för lastbilar. Detta är koncernens kärnverksamhet som under perioden svarade för 74,0 % (80,4) av koncernens totala fakturering. Omsättningen för affärsområdet var under årets första sex månader 209,7 MSEK (265,3), en minskning med 21,0 %. I jämförbar struktur och med hänsyn taget även till valuta och prisförändringar uppskattas volymminskningen till knappt 13 %. Den minskade omsättningen under första halvåret är en direkt konsekvens av att marknaden för nya tunga lastbilar kraftigt avmattats. Det finns inga tecken på att affärsområdet tappat marknadsandelar utan behåller sin världsledande ställning. Det är klart att nyproduktionen av tunga lastbilar kommer att ligga kvar på denna lägre nivå och troligen minska ytterligare under de närmaste 12-18 månaderna. Att totalmarknaden går i cykler och nu minskar är normalt. Det är svårt att förutsäga hur djup nedgången blir samt hur länge den varar. Koncernen avser att fortsatt fokusera på kärnverksamheten främst avseende nya produkter och marknader. Avsikten är att bibehålla och om möjligt ytterligare stärka positionen fram till dess att marknaden för Lastvagnsutrustningar vänder upp igen. Maskinelement : Försäljningsutvecklingen för affärsområdet var under första halvåret relativt stabil på en hårt konkurrensutsatt marknad. Intensivt förändringsarbete pågår i koncernens tyska bolag för att skapa förutsättningar att markant öka marknadsandelarna på såväl befintliga som nya marknader vilket är en absolut nödvändighet för att nå en accep- tabel lönsamhet för affärsområdet. Delårsperiodens omsättning blev 73,6 MSEK (64,8), vilket är 13,6 % mer än föregående år. Med hänsyn taget till den positiva valutaeffekten som den starka dollarn och euron medfört så var den faktiska volymökningen endast marginell, cirka 0,6 %. 6 mån 3 mån 3 mån 12 3 mån 3 mån 6 mån 3 mån 3 mån Jan- Apr- Jan- mån Okt- Jul- Jan- Apr- Jan- Jun Jun Mar Jan- Dec Sep Jun Jun Mar 2001 2001 2001 Dec 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Kopplingsut 189,4 92,1 97,3 391,5 89,9 89,9 211,7 103,8 107,9 rustning Slirskydd 7,3 2,7 4,6 21,2 9,8 4,6 6,8 2,4 4,4 Flakstolpar 4,3 1,8 2,5 8,4 2,8 2,0 3,6 1,8 1,8 Vändskivor 4,9 2,5 2,4 43,5 2,4 2,1 39,0 19,1 19,9 Övrig 3,8 1,8 2,0 7,9 2,1 1,6 4,2 2,0 2,2 utrustning Lastvagnsut 209,7 100,9 108,8 472,5 107,0 100,2 265,3 129,1 136,2 rustning Axelkopplin 37,1 17,9 19,2 69,9 17,5 17,7 34,7 16,3 18,4 gar RFC- 24,9 12,5 12,4 46,7 13,3 12,3 21,1 10,4 10,7 produkter Ringfjädrar 11,6 4,8 6,8 19,6 6,3 4,3 9,0 4,1 4,9 Maskineleme 73,6 35,2 38,4 136,2 37,1 34,3 64,8 30,8 34,0 nt Totalt 283,3 136,1 147,2 608,7 144,1 134,5 330,1 159,9 170,2 RESULTAT Koncernens resultat efter finansnetto för halvåret blev 10,2 MSEK (31,9), en minskning med 68,0 %. Förra årets resultat påverkades av intäkter från SPP medel realisationsvinst från försäljningen av koncernens engelska dotterbolag samt omstruktureringskostnader med netto 8,1 MSEK, samtliga dessa poster inföll under andra kvar-talet 2000. Resterande resultatförsämring på 13,6 MSEK förklaras till största delen med den lägre försäljnings-volymen samt igångkörningskostnader för nya måleriet i Vänersborg, kostnader för extra marknadsaktiviteter och avsättning för två recallärenden. Resultatet för rapportperioden april- juni blev negativt -0,9 MSEK (15,4 MSEK), men det underliggande operativa resultatet var cirka 3,3 MSEK (7,3 MSEK). Avkastningen på sysselsatt kapital blev för halvåret 6,7 % (17,3) och på eget kapital 4,1 % (15,0). Vinstmargi-nalen försämrades till 3,6 % (9,7). 6 mån 3 mån 3 mån 12 mån 3 mån 3 mån 6 mån 3 mån 3 mån Jan- Apr- Jan- Jan- Okt- Jul- Jan- Apr- Jan- Jun Jun Mar Dec Dec Sep Jun Jun Mar 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Rörelse 11,5 -0,3 11,8 60,4 15,3 9,9 35,2 16,9 18,3 resulta t Resulta 10,2 -0,9 11,1 56,0 14,8 9,3 31,9 15,4 16,5 t efter finans Vinstma 3,6 % -0,7 % 7,6 % 9,2 % 10,3 % 6,9 % 9,7 % 9,6 % 9,7 % rginal INVESTERINGAR Koncernens nyinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick under första halvåret till 19,6 MSEK (15,3). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från löpande verksamhet var 27,2 MSEK (50,5). Under perioden betalda nyinvesteringar uppgick till 14,5 MSEK (21,4). Kassaflödet efter investeringar var 12,7 MSEK (29,1). Låneskulder amorterades med 23,8 MSEK och till aktieägarna betalades 10,3 MSEK i utdelning vilket innebar att kassabehållningen under perioden minskade med 21,4 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick därefter till 83,2 MSEK (103,7 vid årsskiftet). Koncernens räntebärande nettolåneskuld ökade under delårsperioden med 2,1 MSEK och uppgick den 30 juni till 31,2 MSEK (29,1). Det egna kapitalet ökade till 306,0 MSEK (302,9). Relationen räntebärande skuld i förhållande till eget kapital vid periodens slut var 0,10 (0,10). Soliditeten förbättrades under sexmånadersperioden och uppgick den sista mars till 57,8 % (55,9). PERSONAL Vid utgången av perioden var 330 personer (332 vid årsskiftet) anställda i VBG koncernen varav 147 (151) i Sverige. Under perioden har koncernen i genomsnitt sysselsatt 341 personer vilket är 43 färre än under samma period föregående år (384). Av dessa var 156 (153) verksamma i Sverige. Koncernens svenska dotterbolag sade i slutet av perioden upp ett tiotal visstidsanställda samt varslade 4 tillsvidareanställda om uppsägning vilket inte får effekt förrän i tredje kvartalet 2001. AKTIEDATA Antal utestående aktier var 3 423 500 såväl vid periodens ingång som vid dess slut. Bolaget hade inget innehav av egna aktier vid dessa tillfällen. Resultatet per aktie, efter skatt, blev för delårsperioden 1:82 kr (6:10). Eget kapital per aktie var vid juni månads utgång 89:40 kr jämfört med 88:47 vid årsskiftet. PROGNOS 2001 Osäkerheten beträffande volymen och utvecklingen under den gångna tremånadersperioden innebär att resultatet efter finansnetto bedöms bli väsentligt sämre än föregående år (56,0) och betydligt lägre än föregående prognos (40 MSEK). MODERBOLAGET Verksamheten i VBG AB (publ) består enbart av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvud-sakligen av aktier i dotterbolag. Bolaget äger även industrifastigheten i Vänersborg som hyrs av dotterbolaget VBG Produkter AB samt vissa maskiner och inventarier som också hyrs av dotterbolaget. Bolagets nettoom-sättning avser fakturering av koncerninterna tjänster och hyror och uppgick till 6,7 MSEK (7,2) och resultat efter finansnetto blev -1,0 MSEK (52,4). Skillnaden i resultat beror nästan uteslutande på att i föregående års halv-årsresultat ingick utdelning från dotterbolag med 36,0 MSEK, erhållna SPP medel med 2,6 MSEK samt realisa-tionsvinst avyttrat dotterbolag 13,4 MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till - 0,8 MSEK (47,8). Under delårs-perioden har 1,1 MSEK (1,5) investerats i industrifastigheten. Moderbolagets likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 72,2 MSEK (88,9 vid årsskiftet) och bolaget hade ingen kort eller lång upplåning. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten är upprättad efter redovisningsrådets rekommendationer om delårsbokslut och samma redo-visningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Vänersborg 2001-08-02 VBG AB (publ) Anders Birgersson KONTAKTPERSON Anders Birgersson, VD Tel 0521 27 77 67 NÄSTA RAPPORT Delårsrapport 9 mån 2001-10-23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/02/20010802BIT00820/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/02/20010802BIT00820/bit0002.pdf Hela Rapporten

Show as PDF