Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommunikè 2001

14:20 / 14 February 2002 VBG Group Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2001 · Kvartal 4 var operativt årets lönsammaste med ett resultat efter finans och ex-klusive jämförelsestörande poster på 12,8 MSEK (14,8) och en vinstmarginal på 9,2 % (10,3). · Nettoomsättningen för 2001 uppgick till 552 MSEK (609). · Resultatet före skatt och före jämförelsestörande poster blev 30 MSEK vilket var 5 MSEK bättre än den prognos som lämnades i oktober. · Nedskrivningar av engångskaraktär av affärsområdet Maskinelements tillgång-ar har belastat fjärde kvartalets resultat med -40 MSEK vilket således gav ett resultat efter finansnetto på -10 MSEK (56). · Vidtagna åtgärder innebär att lönsamheten för affärsområdet Maskinelement väsentligt kommer att förbättras från och med 2002. · MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning minskade med 9,3 % under 2001 till 552,3 MSEK (608.7). Rensat från valuta, prisförändringar och i jämförbar struktur bedöms den faktiska volymminskningen till cirka 11 % för koncernen. Lastvagnsutrustning : Affärsområdet var fortfarande klart dominerande med 75,1 % (77,6 %) av omsättningen under 2001. Affärsområdet indelas i olika produktområden, kopplingsutrustning (varumärkena VBG och RINGFEDER), automatiska slirskydd (Onspot), flakstolpar (Armaton), vändskivor med kringutrustning till dragbilar för semitrailers (VBG) samt övriga tillbehör för lastbilar. Koncernens två starka varumärken inom kopplingsutrustning, VBG och RINGFEDER, kommer ursprungligen från dotterbolagen VBG Produkter AB respektive Ringfeder VBG GmbH. Ett kontinuerligt arbete bedrivs mot att mer och effektivare utnyttja gemensamma resurser inom samtliga områden. Avsikten är att få en tydligare resultatfokusering på affärs- och produktområden i stället för på de legala enheterna i koncernen. Totalt blev omsättningen för affärsområdet 414,9 MSEK (472,5), en nedgång med 12,2 %. Exkluderat det engelska dotterbolaget VBG Ltd. som såldes vid halvårsskiftet år 2000 så har omsättningen minskat 2,8 %. Med hänsyn taget till den försvagade svenska kronan var den faktiska volymminskningen ca 12 %. Stor konkurrens råder inom de flesta marknader och segment men koncernens världsledande position bedöms vara oförändrad. Utvecklingen av framförallt den europeiska lastbilsmarknaden med en direkt påverkan på omsättningen av kopplingsutrustning, känns fortsatt mycket osäker. Maskinelement : Marknads- och försäljningsutvecklingen för affärsområdet var under första halvåret relativt stabil på en hårt konkurrensutsatt marknad. Händelserna den 11 september i New York innebar en stor negativ effekt på omsättningen under årets fyra sista månader. Framförallt drabbade detta försäljningsbolaget i USA, men även totalmarknaden dämpades. För år 2001 blev faktureringen 137,4 MSEK (136,2) en ökning med 0,9%, men den faktiska volymföränd-ringen innebar en minskning med cirka 9%. Inom produktområdet axelkopplingar finns ett stort antal varumärken runt om i världen men Ringfeder är en av de två största. Inom pro-duktområdet ringfjädrar är Ringfeder världens klart dominerande. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT01230/bit0003.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT01230/bit0003.pdf Hela Bokslutskommunikén

Show as PDF