Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Preliminär Bokslutskommunikè 2001

17:56 / 7 February 2002 VBG Group Press release

PRELIMINÄR BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2001 · Nettoomsättningen uppgick till 552 MSEK (609). · Resultatet före skatt och före jämförelsestörande poster blev 30 MSEK vilket var 5 MSEK bättre än den prognos som lämnades i oktober. · Nedskrivningar av engångskaraktär av affärsområdet Maskinelements tillgång-ar har belastat fjärde kvartalets resultat med - 40 MSEK. · Resultatet efter finansnetto blev således -10 MSEK (56). · Vidtagna åtgärder innebär att lönsamheten 2002, för affärsområdet Maskinele-ment, väsentligt kommer att förbättras. · MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning minskade med 9,3 % under 2001 till 552,3 MSEK (608.7). Rensat från valuta, prisförändringar och i jämförbar struktur bedöms den faktiska volymminskningen till cirka 11 % för koncernen. Lastvagnsutrustning : Affärsområdet var fortfarande klart dominerande med 75,1 % (77,6 %) av omsättningen un- der 2001. Affärsområdet indelas i olika produktområden, kopplingsutrustning (varumärkena VBG och RINGFEDER), automatiska slirskydd (Onspot), flakstolpar (Armaton), vändskivor med kringutrustning till dragbilar för semitrailers (VBG) samt övriga tillbehör för lastbilar. Koncernens två starka varumärken inom kopplingsutrustning, VBG och RINGFEDER, kommer ursprungligen från dotterbolagen VBG Produkter AB respektive Ringfeder VBG GmbH. Dessa bolag har ansvarat för sina respektive varumärken när det gäller utveckling, produktion och marknadsföring. Ett kontinuerligt arbete bedrivs mot att mer och effektivare utnyttja gemensamma resurser inom samtliga områden. Avsikten är att få en tydligare resul-tatfokusering på affärs- och produktområden i stället för på de legala enheterna i koncernen. Totalt blev omsättningen för affärsområdet 414,9 MSEK (472,5), en nedgång med 12,2 %. Exkluderat det engelska dotterbolaget VBG Ltd. som såldes vid halvårsskiftet år 2000 så har omsättningen minskat 2,8%. Med hänsyn taget till den försvagade svenska kronan var den faktiska volymförändringen ca 12%. Koncernens världsledande position bedöms vara oför-ändrad men en större konkurrens förväntas inom de flesta marknader och segment. Utveck-lingen av framförallt den europeiska lastbilsmarknaden med en direkt påverkan på omsätt-ningen av kopplingsutrustning, känns fortsatt mycket osäker. Maskinelement : Marknads- och försäljningsutvecklingen för affärsområdet var under första halvåret relativt stabil på en hårt konkurrensutsatt marknad. Händelserna den 11 september i New York innebar en stor negativ effekt på omsättningen under årets fyra sista månader. Framförallt drabbade detta försäljningsbolaget i USA, men även totalmarknaden dämpades. För år 2001 blev faktureringen 137,4 MSEK (136,2) en ökning med 0,9%, men den faktiska volymföränd-ringen innebar en minskning med cirka 9%. Inom produktområdet axelkopplingar finns ett stort antal varumärken runt om i världen men Ringfeder är en av de två största. Inom pro-duktområdet ringfjädrar är Ringfeder världens klart dominerande. 2001 4/01 3/01 2/01 1/01 2000 4/00 3/00 2/00 1/00 Kopplingsutr 370,3 95,5 85,4 92,1 97,3 391,5 89,9 89,9 103,8 107,9 ustning Vändskivor 8,7 2,0 1,8 2,5 2,4 43,5 2,4 2,1 19,1 19,9 Onspot 21,0 9,2 4,5 2,7 4,6 21,2 9,8 4,6 2,4 4,4 (slirskydd) Armaton 7,9 1,5 2,1 1,8 2,5 8,4 2,8 2,0 1,8 1,8 (flakstolpar ) Övrig 7,0 1,5 1,7 1,8 2,0 7,9 2,1 1,6 2,0 2,2 utrustning Lastvagnsutr 414,9 109,7 95,5 100,9 108,8 472,5 107,0 100,2 129,1 136,2 ustning Axelkoppling 68,8 14,5 17,2 17,9 19,2 69,9 17,5 17,7 16,3 18,4 ar RFC- 46,6 10,1 11,6 12,5 12,4 46,7 13,3 12,3 10,4 10,7 produkter Ringfjädrar 22,0 5,2 5,2 4,8 6,8 19,6 6,3 4,3 4,1 4,9 Maskinelemen 137,4 29,8 34,0 35,2 38,4 136,2 37,1 34,3 30,8 34,0 t Totalt 552,3 139,5 129,5 136,1 147,2 608,7 144,1 134,5 159,9 170,2 RESULTAT Resultatet före skatt och före jämförelsestörande poster blev 29,9 MSEK vilket var 5 MSEK bättre än den prognos som lämnades i oktober. Fjärde kvartalet var rent operativt sett det starkaste under året. Nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar hänförliga till affärsområdet Maskinelement belastade resultatet med -40 MSEK och redovisas under jämförelsestörande poster. Under hösten togs beslut att starta en process för att avsevärt förbättra affärsområdet Maskinelements lönsamhet. Under denna process framgick att en nedskrivning av affärsområdets tillgångar var nödvändig. Dessa åtgärder kommer att resultera i ett väsentligt förbättrat resultat för affärsområdet. Det tidigare tagna beslutet att starta en process för att avyttra affärsområdet Maskinelement och därmed tydligare fokusera på kärnverksamheten Lastvagnsutrustning ligger fast. Tidpunkten för avslut kan dock komma att förskjutas. Koncernens resultat efter finansnetto uppgick därmed till -10,1 MSEK (56,0). Avkastningen på sysselsatt kapital blev -0,9 % (14,9) och på eget kapital -2,7 % (12,8). Vinstmarginalen försämrades till -1,8 % (9,2). 2001 4/01 3/01 2/01 1/01 2000 4/00 3/00 2/00 1/00 Rörelseresultat -7,2 -26,1 7,4 -0,3 11,8 60,4 15,2 9,9 17,0 18,3 Resultat efter -10,1 -27,2 6,9 -0,9 11,1 56,0 14,7 9,3 15,5 16.5 finansnetto Vinstmarginal % -1,8% -19,5% 5,3% -0,7% 7,6% 9,2% 10,3% 6,9% 9,7% 9,7% INVESTERINGAR Koncernens nyinvesteringar uppgick 2001 till 29,5 MSEK (36,5). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från löpande verksamhet var 58,7 MSEK (79,2). Under året betalda nyinveste-ringar uppgick till 30,5 MSEK (39,2) samtidigt som försäljningen av anläggningar positivt påverkade kassaflödet med 1,6 MSEK (24,9). Kassaflödet efter investeringar blev 29,9 MSEK (64,8) och har använts till amorteringar av låneskulder 28,3 MSEK, utdelning 10,3 MSEK vilket gav en minskad kassabehållning med -8,7 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick därefter till 96,0 MSEK (103,7). Koncernens räntebärande nettolåneskuld minskade under året med 10,8 MSEK och uppgick den 31 december till 18,2 MSEK (29,0). Det egna kapitalet minskade netto till 293,2 MSEK (302,9). Relationen räntebärande skuld i förhållande till eget kapital vid årets slut var 0,06 (0,10). Soliditeten förbättrades under året och uppgick till 58,2 % (55,9). PERSONAL Vid utgången av året var 323 personer (332) anställda i VBG koncernen varav 146 (151) i Sverige. Under perioden har koncernen i genomsnitt sysselsatt 333 personer vilket är 22 färre än under föregående år (355). Av dessa var 155 (154) verksamma i Sverige. Den 4 februari 2002 lämnade VBG Produkter AB ett varsel om uppsägning till Länsarbets-nämnden omfattande 23 personer, både tjänstemän och arbetare. Åtgärden är orsakad av den rådande osäkerheten beträffande marknadens utveckling där personalminskningar är nödvändiga för att anpassa kapacitet och kostnader. DEFINITIV BOKSLUTSKOMMUNIKÈ Definitiv bokslutskommuniké med kompletterande information lämnas som tidigare aviserats torsdagen den 14 februari 2002. Vänersborg 2002-02-07 VBG AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon : 0521 - 27 77 67 , 0702 - 27 77 78 E-post: abi@vbgab.com VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, vändskivor, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar och ringfjädrar. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/07/20020207BIT01280/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/07/20020207BIT01280/bit0002.pdf

Show as PDF