Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Styrelsen i VBG föreslår förvärv och överlåtelse av egna aktier

16:14 / 21 March 2002 VBG Group Press release

Styrelsen i VBG föreslår förvärv och överlåtelse av egna aktier * Återköp av var tionde aktie av serie B för 125 kronor * Totalt överförs upp till 39 MSEK till bolagets B-aktieägare * Bemyndigande till styrelsen att använda återköpta aktier för förvärv Styrelsen i VBG föreslår att den ordinarie bolagsstämman den 24 april 2002 beslutar om återköp av egna aktier av serie B. Samtliga aktieägare av serie B kommer att erbjudas att avyttra var tionde aktie av serie B mot kontant utbetalning om 125 kronor per aktie. För varje aktie av serie B erhålls en specialrätt. Tio specialrätter berättigar till återköp av en aktie av serie B. Vid fullt utnyttjande kommer högst 311.850 aktier att återköpas och högst 39,0 MSEK att återbetalas till aktieägarna i VBG. De återköpta aktierna motsvarar vid fullt utnyttjande 9,1 procent av kapitalet och 5,1 procent av rösterna i bolaget. VBG innehar för närvarande inga egna aktier. Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning samt Hexagon AB har beslutat att acceptera erbjudande motsvarande återköp av tillsammans 258.266 aktier av serie B. Styrelsen föreslår även att bolagsstämman ska bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv. Styrelsen bedömer att likviditeten i bolagets aktie på sikt kommer att öka dels genom de aktier som kan komma att användas i samband med företagsförvärv dels genom de aktier som Hexagon för närvarande äger men planerar att avyttra. Första dag för handel med aktier av serie B exklusive återköpsrätter planeras till den 3 maj 2002. Avstämningsdag för erhållande av specialrätter planeras till den 7 maj 2002. Anmälningsperioden beräknas löpa från den 13 maj till och med den 7 juni 2002. Ett informationsmaterial kommer att distribueras till samtliga direktregistrerade aktieägare i samband med anmälningsperiodens början. Handel i specialrätter beräknas ske mellan den 13 maj och 4 juni 2002 på Stockholmsbörsen. Utbetalning av återköpsbeloppet beräknas ske under juni månad 2002. För ytterligare information, kontakta styrelsens ordförande Richard Persson, tel 0521/277701. Bilaga Proforma räkenskaper Proforma räkenskaper baserade på koncernens bokslut för 2001 med justeringar för effekter av återköp. Proforma resultaträkning 2001 har gjorts som om återköpet genomförts per 2001-01-01 och Proforma balansräkning som om återköp genomförts per 2001-12-31 med följande antaganden. * Erbjudandet enligt ovan accepteras i sin helhet * Att återköpsbeloppet finansierats genom likvida medel avkastande 3 procent * Att skattebelastningen skattas till 28 procent Resultaträkning, MSEK 2001 Bokslut Justering Proforma Nettoomsättning 552,3 552,3 Rörelseresultat -7,2 -7,2 Finansnetto -1,1 -1,2 -2,3 Resultat efter finansnetto -10,1 -11,3 Skatt 2,1 0,3 2,4 Resultat efter skatt -8,0 -8,9 Resultat per aktie, SEK -2:33 -2:861) 1) Återköpta aktier ej medräknade 2) Balansräkning, MSEK 2001-12-31 Bokslut Justeringar Proforma Anläggningstillgångar 190,3 190,3 Omsättningstillgångar 313,6 -39,0 274,6 Tillgångar 503,9 464,9 Eget kapital 293,2 -39,0 254,2 Räntebärarande skulder och avsättningar 114,2 132,8 Ej räntebärande skulder och avsättningar 96,5 96,5 Skulder och eget kapital 503,9 464,9 Soliditet, % 58,2 54,7 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar, vändskivor och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar, RFC-produkter och ringfjädrar. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/21/20020321BIT00910/wkr0002.pdf

Show as PDF