Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport 1/1 - 31/3 2002

14:52 / 24 April 2002 VBG Group Press release

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 31/3 2002 · Nettoomsättningen för kvartal 1 uppgick till 141 MSEK (147). · Kärnaffären Lastvagnsutrustning tar marknadsandelar på en sjunkande marknad. · Rörelseresultatet för Lastvagnsutrustning ökade till 13,0 MSEK (8,8). · Resultatet före skatt blev 9,4 MSEK (11,1). · MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning under perioden uppgick till 141,0 MSEK (147,2) vilket var drygt 4% lägre än samma period föregående år. Rensat från valuta, prisförändringar och i jämförbar struktur bedöms den faktiska volymminskningen till cirka 7 % för koncernen. Lastvagnsutrustning : Lastvagnsutrustning är koncernens kärnverksamhet och klart dominerande affärsområde med 79,1 % (73,9 %) av periodens omsättning. Affärsområdet indelas i olika produkt- områden, kopplingsutrustning, automatiska slirskydd, flakstolpar, vändskivor med kring-utrustning till dragbilar för semitrailers samt övriga tillbehör för lastbilar. Omsättningen blev 111,6 MSEK (108,8), en ökning med 2,6 %. Förra årets starka avslutning höll i sig och första kvartalets försäljning var den högsta sedan andra kvartalet 2000. Marknaden visade tydligt att koncernens nyutvecklade och förbättrade produkter som lanserades under senare delen av 2001 uppskattas och har bidragit till det förbättrade resultatet. Affärsområdet förstärkte sin position och tog marknadsandelar på en sjunkande marknad. Konkurrensen hårdnar och utvecklingen av framförallt den europeiska lastbilsmarknaden med en direkt påverkan på omsättningen av kopplingsutrustning, är fortsatt osäker. Den klara och långsiktiga målsättningen är att ytterligare stärka den världsledande position som koncernen, med de två starka varumärkena VBG och RINGFEDER, har inom kopp-lingsutrustning. Maskinelement : Marknads- och försäljningsutvecklingen var under första kvartalet svag och en fortsättning på den negativa trend som rådde under 2001. Omsättningen blev 29,4 MSEK (38,4) vilket var 23% lägre än samma period föregående år men i nivå med sista kvartalet förra året. Branschen är hårt konkurrensutsatt och totalmarknaden är fortsatt svag. 1/02 2001 4/01 3/01 2/01 1/01 Kopplingsutrustn 101,1 370,3 95,5 85,4 92,1 97,3 ing Vändskivor 2,4 8,7 2,0 1,8 2,5 2,4 Onspot 4,1 21,0 9,2 4,5 2,7 4,6 (slirskydd) Armaton 2,1 7,9 1,5 2,1 1,8 2,5 (flakstolpar) Övrig utrustning 1,9 7,0 1,5 1,7 1,8 2,0 Lastvagnsutrustn 111,6 414,9 109,7 95,5 100,9 108, ing 8 Axelkopplingar 13,2 68,8 14,5 17,2 17,9 19,2 RFC-produkter 10,8 46,6 10,1 11,6 12,5 12,4 Ringfjädrar 5,4 22,0 5,2 5,2 4,8 6,8 Maskinelement 29,4 137,4 29,8 34,0 35,2 38,4 Totalt 141,0 552,3 139,5 129,5 136,1 147, 2 RESULTAT Lastvagnsutrustning : Rörelseresultatet för affärsområdet blev 13,0 MSEK (8,8) vilket var en förbättring med 48% jämfört med samma period föregående år. Satsningen på ny målerianläggning i Vänersborg, som förra året belastade resultatet med igångkörningskostnader på cirka två miljoner kronor, har nu gett positiv effekt och tillsammans med andra rationaliseringar förbättrat periodens resultat. Rörelsemarginalen ökade till 11,6% (8,1). Maskinelement : Första kvartalet gav ett rörelseresultat på 0,3 MSEK (1,1) vilket var en försämring med 0,8 MSEK mot förra året. Den svaga marknadsutvecklingen i Tyskland, där omsättningen minskade med 40% jämfört med föregående år, resulterade i omedelbara åtgärder i den tyska produktionsenheten med ett varsel om uppsägning för 12 personer. En anpassning av kostnadsmassan är nödvändig för att målsättningen om ökad lönsamhet skall uppnås. Rörelsemarginalen blev 1,2% (2,7). Övrigt : VBG AB samt övriga koncernövergripande poster blev för perioden -3,3 MSEK (1,9). Förändringen på -5,2 MSEK berodde huvudsakligen på att förra året innehöll en positiv post avseende återförda hyreskostnader. Totalt för koncernen blev rörelseresultatet 10,0 MSEK (11,8) med en rörelsemarginal på 7,1% (8,0). Koncernens finansnetto blev för perioden -0,6 MSEK (-0,7). Resultat efter finansnetto blev 9,4 MSEK (11,1). Avkastningen på sysselsatt kapital blev 11,3 % (12,6) och på eget kapital 8,3 % (9,2). Vinstmarginalen sjönk till 6,6 % (7,6). 1/02 2001 4/01 3/01 2/01 1/01 Rörelseresultat : Lastvagnsutrustnin 13,0 36,6 15,6 10,7 1,5 8,8 g (LV) Maskinelement (ME) 0,3 0,2 -1,3 -0,5 0,9 1,1 Jämförelsestörande - - post (ME) 40,0 40,0 Moderbolag och -3,3 -4,0 -0,4 -2,8 -2,7 1,9 övrigt Rörelseresultat 10,0 -7,2 - 7,4 -0,3 11,8 26,1 Rörelsemarginal 7,1% - - 5,7% - 8,0% 1,3% 18,7 0,2% % Resultat efter 9,4 - - 6,9 -0,9 11,1 finansnetto 10,1 27,2 Vinstmarginal 6,6% - - 5,3% - 7,6% 1,8% 19,5 0,7% % INVESTERINGAR Koncernens nyinvesteringar under årets tre första månader uppgick till 1,7 MSEK (6,8). KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från löpande verksamhet var 4,6 MSEK (13,6). Under perioden betalda nyin-vesteringar uppgick till 1,7 MSEK (7,2). Kassaflödet efter investeringar var 2,9 MSEK (6,4) och har använts till att amortera låneskulder med 1,6 MSEK (17,1). Kassabehållningen ökade med 1,3 MSEK (- 10,7) och koncernens likvida medel uppgick därefter till 97,1 MSEK (93,7). Koncernens räntebärande nettoskuld minskade under perioden med 6,1 MSEK och uppgick den 31 mars till 12,1 MSEK (18,2 vid årsskiftet). Det egna kapitalet ökade till 296,5 MSEK (293,2). Relationen räntebärande skuld i förhållan-de till eget kapital var vid mars månads utgång 0,02 (0,06 årsskiftet). Soliditeten förbättrades också under perioden och uppgick den 31 mars till 59,4 % (58,2). ORGANISATION Med anledning av osäkerhet beträffande lastbilsmarknadens utveckling och i syfte att anpassa kapacitet och kostnader lades i februari ett varsel om uppsägning omfattande 23 personer vid VBG Produkter AB i Vänersborg om uppsägning. Efter genomförda för- handlingar i mars blev 11 tjänstemän och 7 kollektivanställda uppsagda. Kostnads-sänkningen får full effekt från och med fjärde kvartalet. PERSONAL Den 31 mars var 310 personer (323 vid årsskiftet) anställda i VBG koncernen varav 139 (146) i Sverige. Under perioden sysselsatte koncernen i genomsnitt 326 (351). Av dessa var 155 (156) verksamma i Sverige. AKTIEDATA Vinsten per aktie, efter skatt, blev för perioden 1:79 kr (2:09). Eget kapital per aktie var vid mars månads utgång 86:61 kr jämfört med 85:64 vid årsskiftet. PROGNOS 2002 Koncernens omsättning beräknas bli i nivå med föregående år med ett positivt resultat. MODERBOLAGET Verksamheten i VBG AB (publ) utgörs av koncernsamordnande uppgifter och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i helägda dotterbolag. Bolaget äger även industrifastigheten i Vänersborg, som hyrs av dotterbolaget VBG Produkter AB, samt vissa maskiner och inventarier som också hyrs av dotterbolaget. Bolagets nettoomsättning avser koncern- interna tjänster och hyror och uppgick till 2,5 MSEK (3,3). Resultatet efter finansnetto blev -1,8 MSEK (-0,2). Moderbolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet till 81,6 MSEK (81,2 vid årsskiftet) och bolaget hade ingen kort eller lång upplåning. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering och samma principer har tillämpats som i senaste årsbokslutet. Vänersborg 2002-04-24 VBG AB (publ) Anders Birgersson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef , Telefon : 0521 - 27 77 67 , 0702 - 27 77 78 E-post: abi@vbgab.com NÄSTA RAPPORT Delårsrapport 6 månader, 2002-08-08 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, vändskivor, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement bestående av axelkopplingar, ringfjädrar och RFC-produkter. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00940/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00940/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF