Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBGs bolagsstämma den 24 april 2002

19:47 / 24 April 2002 VBG Group Press release

VBGs bolagsstämma den 24 april 2002 Utdelning Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag om utdelning för 2001 om 3:00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 29 april 2002 och utbetalning beräknas ske med början den 3 maj 2002. Val av styrelse Styrelseledamöterna Anders Birgersson, Peter Hansson, Richard Persson, Ola Rollén, Torbjörn Wistrand och Reidar Öster samt styrelsesuppleanten Staffan Ekelund omvaldes. VD Anders Birgerssons anförande (sammandrag) Anders Birgersson redogjorde för VBGs verksamhet och den finansiella utvecklingen under senaste femårs-perioden. VBG-koncernens fakturering uppgick under 2001 till 552 MSEK. Resultatet före skatt och före jäm- förelsestörande poster blev 30 MSEK. Nedskrivningar av engångskaraktär av affärsområdet Maskinelements tillgångar belastade resultatet med -40 MSEK, vilket gav ett resultat efter finansnetto på -10 MSEK. Den planerade avyttringen av affärsområdet Maskinelement har startat, som ett resultat av beslutet att koncentrera aktiviteterna på kärnverksamheten samt att ytterligare stärka koncernens ledande position inom affärsområdet Lastvagnsutrustning. Under året har en ny ytbehandlingsanläggning i Vänersborg invigts. En fortsatt satsning på nya produkter inom kärnverksamheten Lastvagnsutrustning har presenterats och också bidragit till en stark återhämtning framför allt under tredje kvartalet. Avslutningsvis lämnade Anders Birgersson en prognos för 2002 innebärande att koncernens omsättning beräknas bli i nivå med föregående år med ett positivt resultat. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt pressmeddelande den 21 mars 2002 presenterades och stämman beslöt att: - genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare av serie B förvärva högst 1/10 av samtliga aktier av serie B mot en kontant köpeskilling av 125 kronor per aktie av serie B. Förvärvet skall verkställas före ordinarie bolagsstämma 2003. Det högsta antal aktier som erbjudandet avser uppgår till 311.850 aktier av serie B. För erbjudandet gäller vidare att aktieägare av serie B kommer att erbjudas en specialrätt för varje aktie av serie B. Tio specialrätter berättigar till återköp av en aktie av serie . - bemyndiga styrelsen att intill ordinarie bolagsstämma 2003 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet skall ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv. Vänersborg den 24 april 2002 VBG AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Tel 0521 277767, 0702 277778, E-post abi@vbgab.com Nästa rapport: Delårsrapport 6 månader, 2002-08-08 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar, vändskivor och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar, RFC-produkter och ringfjädrar. VBGs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01650/wkr0002.pdf

Show as PDF