Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBGs bolagsstämma den 24 april 2003

20:40 / 24 April 2003 VBG Group Press release

VBGs bolagsstämma den 24 april 2003 Utdelning Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag om utdelning för 2002 om 3:00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 29 april 2003 och utbetalning beräknas ske med början den 5 maj 2003. Val av styrelse Styrelseledamöterna Anders Birgersson, Peter Hansson, Richard Persson, Torbjörn Wistrand och Reidar Öster samt styrelsesuppleanten Staffan Ekelund omvaldes. Till ny styrelseledamot valdes Håkan Halén. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Richard Persson till styrelseorförande. Vidare beslutade bolagsstämman att utse en nomineringskommitté bestående av Richard Persson, Ola Rollén och Åke Persson. VD Anders Birgerssons anförande (sammandrag) Anders Birgersson redogjorde för VBGs verksamhet och den finansiella utvecklingen. VBG-koncernens fakturering uppgick under 2002 till 533 MSEK. Resultatet efter finansnetto blev 31,6 MSEK och vinstmarginalen 5,9%. Affärsområdet Lastvagnsutrustning, som svarar för drygt 78 % av koncernens omsättning, förbättrade sitt rörelseresultat med 18% till 40,1 MSEK. Koncernens världsledande position inom produktområdet Kopplingsutrustning är oförändrad och man tar marknadsandelar i en fortsatt avtagande europamarknad för lastvagnar. Affärsområdet Maskinelement visar ett positivt rörelseresultat trots vikande marknad och lägre försäljning. Processen att avyttra affärsområdet har avbrutits på grund av den svaga konjunktur som råder inom hela branschen. En fortsatt aktiv kostnadsanpassning gäller i avvaktan på en gynnsammare marknadssituation. Ett återköpsprogram av VBG-aktier resulterade i att 297 994 aktier av serie B blev återköpta till en fastställd kurs om 125 kronor per aktie. Inklusive kostnader för återköpet utbetalades 37,9 MSEK. Avslutningsvis lämnade Anders Birgersson en prognos för 2003 innebärande att koncernens omsättning beräknas bli i nivå med föregående år med ett något förbättrat resultat. Överlåtelse av egna aktier Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att intill ordinarie bolagsstämma 2004 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet skall ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv. Vänersborg den 24 april 2003 VBG AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Tel 0521 277767, 0702 277778, E-post abi@vbgab.com Nästa rapport: Delårsrapport 6 månader, 2003-08-07 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, slirskydd, flakstolpar, vändskivor och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axel- kopplingar, RFC-produkter och ringfjädrar. VBGs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02260/wkr0002.pdf

Show as PDF