Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBGs bolagsstämma den 26 april 2004

19:28 / 26 April 2004 VBG Group Press release

VBGs bolagsstämma den 26 april 2004 Utdelning Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag om utdelning för 2003 om 3:00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 29 april 2004 och utbetalning beräknas ske med början den 4 maj 2004. Styrelse Styrelseledamöterna Anders Birgersson, Peter Hansson, Richard Persson omvaldes. Till nya styrelseledamöter valdes Staffan Ekelund och Johnny Alvarsson. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Richard Persson till styrelseordförande. Vidare beslutade bolagsstämman att utse en nomineringskommitté bestående av Richard Persson, Åke Persson och Staffan Ekelund. Revisorer Till ny ordinarie revisor valdes Bror Frid och till suppleant omvaldes Gunnar Hjalmarsson, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Överlåtelse av egna aktier Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att intill ordinarie bolagsstämma 2005 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet skall ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv. Vänersborg den 26 april 2004 VBG AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Tel 0521 277767, 0702 277778, E-post abi@vbgab.com VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Frankrike och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kompletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00710/wkr0002.pdf

Show as PDF