Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBGs bolagsstämma den 11 maj 2005

18:29 / 11 May 2005 VBG Group Press release

Utdelning Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag om utdelning för 2004 om 4:00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 16 maj 2005 och utbetalning beräknas ske med början den 19 maj 2005.

Styrelse Styrelseledamöterna Anders Birgersson, Peter Hansson, Richard Persson, Staffan Ekelund och Johnny Alvarsson omvaldes. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Richard Persson till styrelseordförande.

Vidare beslutade bolagsstämman att utse en nomineringskommitté bestående av Richard Persson, Åke Persson och Staffan Ekelund.

Överlåtelse av egna aktier Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att intill ordinarie bolagsstämma 2006 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet skall ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Vänersborg den 11 maj 2005 VBG AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Tel 0521 277767, 0702 277778, E-post

VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Frankrike och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kompletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF