Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kallelse till bolagsstämma

16:38 / 4 December 2006 VBG Group Press release

Aktieägarna i VBG AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 9 januari 2007, kl 10.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels var införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 2 januari 2007, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 4 januari 2007. Anmälan kan ske skriftligen under adress VBG AB (publ), Box 1216, 462 28 Vänersborg, per telefon 0521 277700, per fax 0521 277793 eller via e-post . Anmälan skall innehålla namn och personnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2 januari 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (ägarregistrering).

Ärenden 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om ändring av bolagsordning

Ändring av Bolagsordningen ( punkt 6) Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen § 1 med anledning av ändring av bolagets firma till VBG GROUP AB (publ) samt § 10 pga den nya aktiebolagslagen till: Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Vänersborg i december 2006-12-04 Styrelsen i VBG AB (publ)

VBG AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, Truck Equipment och Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på OMX Nordiska Börsen Small Cap.

Show as PDF