Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari – September 2007

14:16 / 23 October 2007 VBG Group Press release

- Koncernens omsättning ökade 16 procent och passerade en miljard, 1000,7 MSEK (865,0) - Rörelseresultatet steg med 27 procent till 164,1 MSEK (129,0), med rörelse-marginalen 16,4 procent (14,9) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 25 procent till 156,6 MSEK (125,4) - Koncernens vinst efter skatt ökade till 105,7 MSEK (84,1) - Vinsten per aktie förbättrades till 8:45 SEK (6:73)

Koncernen Q3 Q3 9 mån 9 mån Helåret 2007 2006 2007 2006 2006 Nettoomsättning, MSEK 320,3 263,4 1 000,7 865,0 1 163,1 Rörelseresultat, MSEK 55,0 37,0 164,1 129,0 170,5 Rörelsemarginal, % 17,2 14,1 16,4 14,9 14,7 Resultat efter finansiella poster, MSEK 52,5 35,1 156,6 125,4 165,8 Vinstmarginal, % 16,4 13,3 15,7 14,5 14,3 Resultat efter skatt, MSEK 34,5 24,6 105,7 84,1 111,9 Vinst per aktie, SEK 2:76 1:97 8:45 6:73 8:95 Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE, (ackumulerat), % 35,0 28,8 29,8 Avkastning på eget kapital, ROE, (ackumulerat), % 31,4 31,1 30,3 Soliditet, % 50,7 44,1 47,8

VD-kommentar – stark marknadsposition och god lönsamhet skapar förutsätt-ningar för en långsiktig utveckling av VBG GROUP

VBG GROUP har som målsättning att långsiktigt växa med stabil lönsamhet, såväl organiskt som genom förvärv. Det är naturligtvis glädjande att kunna presentera kvartal efter kvartal med ökad omsättning, bättre resultat och stigande lönsamhet. Koncernens resultatutveckling och starka marknadsposition skapar gynnsamma förutsättningar för framtiden. Men målsättningen är inte att ständigt slå nya kvartalsrekord utan det är viktigt att också avsätta resurser och genomföra åtgärder som säkerställer att VBG GROUP kan bibehålla en god lönsamhet och ge stabil avkastning på längre sikt.

Det tredje kvartalet 2007 var ännu ett kvartal där nya rekord slogs. Denna gång handlade det om det marginalmässigt bästa kvartalet i koncernens historia med en rörelsemarginal på 17,2 procent och en vinstmarginal på 16,4 procent. Affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION slog också rörelsemarginalrekord med 21,5 procent.

Den fortsatt starka konjunkturen medför ett ökat transportbehov i Europa. Under tredje kvartalet var efterfrågan på produkterna inom affärsområdet VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT fortsatt bra på i stort sett alla marknader. Det är framförallt i Tyskland och på de europeiska marknaderna utanför Norden som efterfrågan är mycket stark. Sett över en rullande 12-månadersperiod ligger omsättningen på 1 096 MSEK. Precis som jag kunde notera i min utblick i samband med junirapporten så gäller fortfarande att efterfrågan av tunga och medeltunga lastbilar fortsatt ligger på hög nivå, vilket i sin tur driver på efterfrågan av våra produkter inom produktområdet kopplingsutrustning. Detta gäller i ännu högre grad trailermarknaden. Hög tillväxt i bland annat Östeuropa skapar kraftig efterfrågan inom produktområdet skjutbara tak, som fortsatt redovisar en försäljning på rekordnivå.

Under årets första nio månader har affärsområdet VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT bundit upp mycket rörelsekapital och därför har en åtgärdsplan tagits fram för att kraftigt reducera rörelsekapitalet och frigöra likvida medel. Den första september förstärktes och utökades affärsledningen med en produktions-/logistikdirektör.

Affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION gjorde ett fantastiskt tredje kvartal med den högsta omsättningen, bästa resultatet någonsin. Även för detta affärsområde gäller strategin att se över olika möjligheter att satsa resurser och skapa förutsättningar för en långsiktigt stabil lönsamhet.

Anders Birgersson VD och koncernchef

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B- aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs.

Show as PDF