Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 8 maj 2007

18:26 / 8 May 2007 VBG Group Press release

Utdelning I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att utdelningen per aktie skall vara 2:00 kr. Avstäm-ningsdag är den 11 maj 2007. Utdelningen beräknas sändas ut via VPC AB med början den 16 maj 2007.

Arvode Stämman beslutade att styrelsearvodet skall utgå med 120 000 kr till styrelseordförande, 100 000 kr till vice styrelseordförande och 85 000 kr till övriga styrelseledamöter, tillsammans 475 000 kr, jämte 4 000 kr per bevistat möte. Stämman beslutade att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bolagets styrelse skall bestå av sex ordinarie le-damöter. Styrelseordförande Richard Persson, vice styrelseordförande Peter Hansson och övriga ledamö-ter Anders Birgersson, Johnny Alvarsson, Staffan Ekelund och Victoria Wikström omvaldes.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Stämman beslutade anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningsha-vare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.

Bemyndigande I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som representerar över 65% av röstetalet, att Reidar Öster tillsammans med Richard Persson, Staffan Ekelund och Åke Persson utgör valberedning.

Vänersborg den 8 maj 2007 VBG GROUP AB (publ)


För ytterligare information, kontakta: Richard Persson, styrelseordförande Telefon: 0521-66749, mobil 070-662 99 34

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börsen.

Show as PDF