Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2007

14:26 / 26 February 2008 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet 2007:

- Koncernen omsättning ökade med 8 procent till 322,6 MSEK (298,1)

- Rörelseresultatet steg med 18 procent till 49,1 MSEK (41,5)

- Resultat efter finansiella poster steg med 11 procent till 44,9 MSEK (40,4)

Helåret 2007:

- Koncernens omsättning ökade med 14 procent till 1 323,3 MSEK (1 163,1)

- Rörelseresultatet steg med 25 procent till 213,2 MSEK (170,5), med en rörelsemarginal på 16,1 procent (14,7)

- Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 procent till 201,5 MSEK (165,8)

- Koncernens vinst efter skatt ökade med 19 procent till 133,1 MSEK (111,9)

- Vinsten per aktie förbättrades med 19 procent till 10:64 SEK (8:95)

- Styrelsen föreslår höjd utdelning med 25 procent till 2:50 SEK per aktie (2:00)

VD-kommentar – 2007 ett fantastiskt år som skapar goda förutsättningar

2007 blev ännu ett fantastiskt år och överträffade föregående år både avseende omsättning och resultat. Resultatet är en konsekvens av de strategier som vi arbetat efter de senaste åren i kombination med en mycket bärkraftig konjunktur. Det är naturligtvis oerhört glädjande att konstatera att våra investeringar och hårda arbete har gett ett så bra resultat.

Det gångna året visar att vi har kundernas förtroende, men också att satsningarna på att förnya produktprogrammet, utveckla och rationalisera produktionen samt det fokuserade arbetet med att strukturera vår distribution och försäljning har resulterat i en stärkt ställning på marknaden både för RINGFEDER POWER TRANSMISSION och VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT.

Den starka konjunkturen har drivit på behovet av transporter under året. Detta skapade en mycket hög efterfrågan på lastfordon, speciellt i de länder som det utvidgade EU omfattar. Den europeiska trailermarknaden växte kraftigt under 2007 vilket resulterat i en rekordhög produktion av släpvagnar inom det största trailersegmentet, sk curtain-sider trailers. Både EDSCHA TRAILER SYSTEMS och SESAM har mycket starka kundrelationer med ledande aktörer inom detta område och har under året som gått lyckats svara upp mot denna exceptionellt starka efterfrågan, med en bibehållen hög kundservice. Även VBG och RINGFEDER, som tillsammans är världsledande varumärken för släpvagnskopplingar till tunga lastbilar med släp, hade ett mycket bra år med stark tillväxt. Under året tog säljbolaget i Belgien över ansvaret för all direktförsäljning inom Benelux från våra tidigare distributörer. Detta är ett led i strategin att stärka relationen med våra kunder på de marknader där vi kan nå den kritiska säljvolym som behövs för att driva ett eget bolag.

Affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION uppvisade en fortsatt stark organisk tillväxt med en kraftigt förbättrad lönsamhet. Det är resultatet av ett koncentrerat arbete med att förnya och omstrukturera försäljningskanalerna främst i Tyskland som har resulterat i att vi tagit marknadsandelar i en växande marknad. Vid slutet av året etablerades ett dotterbolag i Indien. Därmed kan vi erbjuda lokal service, support och distribution på en viktig utvecklingsmarknad för RINGFEDER POWER TRANSMISSION.

Trots stora framgångar under det gångna året finns det utrymme för förbättringar. Koncernens kassaflöde kan förbättras och under 2008 genomförs ett antal åtgärder för att frigöra bundet kapital i varulager och produktionsprocesser.

Mycket talar för att efterfrågan på koncernens produkter fortsätter att vara stark även under 2008. Det finns goda utsikter för koncernens båda affärsområden även vid en eventuell konjunkturavmattning.

Anders Birgersson VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67, 0702 – 27 77 78 E-post:

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärs-områden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF