Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - Mars 2008

15:42 / 13 May 2008 VBG Group Press release

  • Koncernens omsättning ökade med 9 procent till 381,4 MSEK (348,7)
  • Rörelseresultatet steg med 9 procent till 64,2 MSEK (59,0), med en rörelsemarginal på 16,8 procent (16,9)
  • Resultatet efter finansiella poster ökade med 14 procent till 63,9 MSEK (55,9)
  • Koncernens vinst efter skatt ökade till 45,1 MSEK (38,9)
  • Vinsten per aktie förbättrades med 16 procent till 3:61 SEK (3:11)Koncernen Q1 Q1 Helår 2008 2007 2007Nettoomsättning,MSEK 381,4 348,7 1 323,3Rörelseresultat,MSEK 64,2 59,0 213,2Rörelsemarginal,% 16,8 16,9 16,1Resultat efterfinansiellaposter, MSEK 63,9 55,9 201,5Vinstmarginal, % 16,8 16,0 15,2Resultat efterskatt, MSEK 45,1 38,9 133,1Vinst per aktie,SEK 3:61 3:11 10:64Avkastning påsysselsattkapital, ROCE,(ackumulerat), % 37,4 38,9 34,0Avkastning påeget kapital,ROE,(ackumulerat), % 32,6 36,1 28,3Soliditet, % 58,2 47,7 56,3VD-kommentarStyrelsens ordförande Richard Persson har lämnat ossMed stor sorg tog jag och alla medarbetare i koncernen emot budet att vår styrelseordförande Richard Persson, den 20 april, hastigt avlidit i en ålder av 70 år. Hans mångåriga gärning, bland annat som verkställande direktör under 29 år och därefter som styrelsens ordförande, har haft stor betydelse för företagets utveckling. Vi kommer att minnas Richard som en mycket omtyckt, kunnig och engagerad ledare. Richard hade nu till årsstämman avböjt omval till såväl VBG GROUP ABs styrelse som till styrelsen för Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning. Styrelsen beslutade vid senaste mötet att utse Richard Persson till hedersordförande i VBG GROUP AB, en hedersbetygelse som tidigare endast förärats företagets grundare Herman Krefting.Stabil start på ett spännande 2008Koncernens omsättning och resultatet för årets första kvartal var i absoluta tal det bästa någonsin med en omsättning på 381 MSEK och ett resultat före skatt på 64 MSEK. Noterbart är att innan 2005 hade koncernen under sina drygt 50 år av verksamhet inget helårsresultat som var bättre än resultatet under årets första kvartal. Omstruktureringen av affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION som avslutades 2004, insteget i trailerbranschen 2005 genom förvärvet av EDSCHA/SESAM skjutbara tak, en stärkt världsledande position inom kopplingsutrustning för tunga lastfordon genom varumärkena VBG och RINGFEDER är alla samverkande faktorer som i kombination med en stark konjunktur bidrar till denna fantastiska utveckling. Vinsten per aktie har haft en lika positiv utveckling, mycket beroende på att inget nytt kapital skjutits till sedan 1997 då förvärvet av RINGFEDER gjordes.Utvecklingen av resterande del av 2008 är lite svårare att säkert uttala sig om. Vi har hittills inte märkt av någon nedgång i efterfrågan men det finns en viss osäkerhet kring om den hittills så starka tillväxten inom trailerbranschens kommer att hålla i sig. Det finns en del signaler som indikerar en viss inbromsning, medan det på lastbilssidan känns som tillväxttakten i Europa är fortsatt stabil på en hög nivå. Mer oroande är de kraftigt ökade stålpriserna som slår igenom på produktpriserna inom hela branschen. Här ser vi framför oss intensiva förhandlingar för att föra över denna kostnadsökning på nästa led i värdekedjan. Affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION har genom bolaget i USA dessutom att hantera en kraftigt försvagad amerikansk dollar. Detta har man hittills klarat av på ett bra sätt och hela affärsområdet uppvisade en fortsatt stark organisk tillväxt på över 30 procent under första kvartalet med en rörelsemarginal på 20 procent.Vi bedömer att konjunkturen fortsätter att vara stark under 2008 även om tillväxttakten sannolikt avtar något inom vissa marknadssegment. Vi följer noggrant utvecklingen och preparerar oss för att kunna anpassa verksamheten till marknadernas svängningar. Flexibilitet och en sund balans mellan fasta och rörliga kostnader är nödvändigt för att kunna behålla en god lönsamhet över tid. Anders BirgerssonVD och koncernchefFör ytterligare information kontakta:Anders Birgersson, VD och koncernchefTelefon: 0521 – 27 77 67, 0702 – 27 77 78 E-post:

Show as PDF