Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 13 maj 2008

19:00 / 13 May 2008 VBG Group Press release

Utdelning Stämman fastställde utdelningen till 2:50 kr per aktie. Avstämningsdag är den 16 maj 2008. Utdelningen beräknas sändas ut via VPC med början den 21 maj 2008.

Arvode Stämman beslutade att styrelsearvodet skall utgå med 130 000 kr till styrelseordförande, 110 000 kr till vice styrelse-ordförande och 95 000 kr till övriga styrelseledamöter samt 20 000 kr till ersättnings- respektive revisionskommittén, tillsammans 565.000 kr, jämte 5 000 kr per bevistat styrelsemöte. Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Staffan Ekelund och Anders Birgersson samt ny-valdes Helene Richmond och Peter Augustsson. Richard Persson och Victoria Wikström hade avböjt omval. Peter Hansson valdes till styrelsen ordförande och Johnny Alvarsson till vice ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes till revisor med auktoriserad revisor Bror Frid som huvudansvarig för tiden till slutet av årsstämman 2012 och auktoriserad revisor Gunnar Hjalmarsson till revisorssuppleant för samma period.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Stämman beslutade anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i huvud-sak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på kon-cernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.

Bemyndigande I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen, under tiden fram till nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till för-slaget är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som representerar över 65 % av röstetalet, att Reidar Öster tillsammans med Staffan Ekelund och Åke Persson utgör valberedning. Vänersborg den 13 maj 2008 VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information: VD och koncernchef Anders Birgersson, 0521 277767 / 0702 277778

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF