Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - Juni 2008

14:32 / 18 August 2008 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2008:

- Koncernens omsättning ökade med 13 procent till 374,8 MSEK (331,7)

- Rörelseresultatet steg med 7 procent till 53,7 MSEK (50,1)

- Resultatet efter finansiella poster ökade med 5 procent till 50,7 MSEK (48,2)

Första halvåret 2008: - Koncernens omsättning ökade med 11 procent till 756,2 MSEK (680,4) - Rörelseresultatet steg med 8 procent till 117,9 MSEK (109,1), med en rörelsemarginal på 15,6 procent (16,0) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 10 procent till 114,6 MSEK (104,1) - Koncernens vinst efter skatt ökade till 79,8 MSEK (71,2) - Vinsten per aktie förbättrades med 12 procent till 6:38 SEK (5:69)

Koncernen Q2 Q2 6 mån 6 mån Helår 2008 2007 2008 2007 2007 Nettoomsättning, MSEK 374,8 331,7 756,2 680,4 1 323,3 Rörelseresultat, MSEK 53,7 50,1 117,9 109,1 213,2 Rörelsemarginal, % 14,3 15,1 15,6 16,0 16,1 Resultat efter finansiella poster, MSEK 50,7 48,2 114,6 104,1 201,5 Vinstmarginal, % 13,5 14,5 15,2 15,3 15,2 Resultat efter skatt, MSEK 34,7 32,3 79,8 71,2 133,1 Vinst per aktie, SEK 2:77 2:58 6:38 5:69 10:64 Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE, (ackumulerat), % 33,7 35,6 34,0 Avkastning på eget kapital, ROE, (ackumulerat), % 28,5 32,9 28,3 Soliditet, % 56,8 49,0 56,3

VD-kommentar

Andra kvartalet 2008 i linje med vår målsättning Omsättningen under andra kvartalet 2008 på 375 MSEK är 13 procent över föregående år och visar att koncernen intar en mycket stark position på de marknader där vi agerar och re-sultatet på 51 MSEK är 7 procent bättre än samma kvartal 2007.

VBG GROUPs övergripande mål bygger på långsiktighet och uttrycks som uthållig och lönsam tillväxt. Vårt grundläggande strategival baseras på nischtänkande och riskspridning. Med andra ord siktar vi inte in oss på att för varje kvartal maximera vinsten utan vi strävar efter att över tid hålla vårt resultat på en stabil och god nivå.

Vi är däremot mycket angelägna om att hantera faktorer som långsiktigt kan sänka eller erodera dagens marginaler. En sådan faktor är de ökade stålpriserna som redan påverkat våra produktkostnader och detta kommer att accentueras under andra halvåret 2008. För att minimera effekterna av dessa kostnadsökningar och hålla nere produktkostnaden genomför vi kontinuerligt rationaliseringar inom samtliga processer. Vi ser ändå ett behov av att höja priserna till våra kunder, något som redan påbörjats och som kommer att genomföras under de närmsta månaderna.

Vår ambition att skapa tillväxt genom förvärv är fortsatt högt prioriterad och arbetet pågår kontinuerligt.

Stora förväntningar på höstens introduktion av MFC – Multi Function Coupling Äntligen, efter ett mångårigt utvecklingsarbete och omfattande fältprover är det dags för marknadslanseringen av den färdiga MFC-kopplingen där alla till- och frånkopplingsmoment klaras av med en enda knapptryckning från förarhytten. Under varumärket VBG kommer den världsunika kopplingen MFC att lanseras på Lastbil 2008 på Elmia i Jönköping 20-23 augusti och även på IAA mässan i Hannover 25 september till 3 oktober. De första leveranserna går under hösten till Sverige, Norge och Danmark och något senare till Finland och några andra europeiska länder. MFC skapade ett mycket stort intresse vid den förhandsvisning som hölls för den samlade fackpressen i Vänersborg den 3 juni.

Anders Birgersson VD och koncernchef

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärs-områden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF