Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2008

14:00 / 24 February 2009 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet 2008: - Koncernens omsättning minskade med 11 procent till 287 MSEK (323) - Avsättning för omstruktureringskostnader belastade rörelseresultatet med 46 MSEK - Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader minskade till 9,6 MSEK (49,1) med marginalen 3,4 procent (15,2) - Resultat efter finansiella poster minskade till -31,4 MSEK (27,4 MSEK)

Helåret 2008: - Koncernens årsomsättning ökade med 4 procent till 1 377 MSEK (1 323) - Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader minskade med 21 procent till 169,1 MSEK (213,2) - Resultatet efter finansiella poster minskade med 46 procent till 108,6 MSEK (201,5) - Koncernens vinst efter skatt minskade med 45 procent till 73,1 MSEK (133,1) - Vinsten per aktie minskade till 5:85 SEK (10:64) - Styrelsen föreslår sänkt utdelning till 1:00 SEK per aktie (2:50)

2008 - ett omtumlande år med stora svängningar

Årets första kvartal var det starkaste i koncernens historia men redan i detta tidiga skede av året fanns en viss osäkerhet hur länge den så starka tillväxten inom trailerbranschen skulle hålla i sig. Det fanns en del signaler som indikerade en viss inbromsning. För lastbilsbranschen kändes däremot tillväxttakten i Europa stabil på en fortsatt hög nivå. Ett orosmoln som tonade upp sig var den överhängande risken för ökade stålpriser . Inom affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION rådde stor efterfrågan men här fanns en oro för en kraftigt försvagad dollar vilket kunde påverka affärsområdets verksamhet i USA.

Under kvartal två var omsättningen nästan lika hög som under det första rekordkvartalet. Men nu hade stålpriserna börjat påverka våra produktkostnader vilket aktualiserade behovet av ett ökat fokus på kontinuerliga rationaliseringar inom koncernens samtliga processer. Det förelåg även ett behov av att höja priserna för att kompensera för de ökade råvarupriserna. Strax innan sommaren var det glädjande nog dags för marknadslansering av den helautomatiserade släpvagnskopplingen MFC.Efter pressvisningar i juni skapade den mycket stort intresse och uppmärksamhet på såväl Elmia-mässan som vid Europas största lastfordonsmässa IAA i Hannover.

Sommarperioden juli – augusti innebar starten på en tydlig inbromsning inom trailerbranschen, medan såväl lastbilsbranschen som affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION fortsatt hade en stark försäljningsutveckling. Marknadssituationen var dock svårbedömd och vi valde att lägga mer fokus på den interna agendan och förbereda för nödvändiga åtgärder att konjunkturanpassa verksamheten. Vi analyserade även behovet av att genomföra strukturrationaliseringar inom koncernen. Samtidigt arbetade vi vidare med vår ambition att skapa tillväxt genom förvärv inom båda affärsområdena.

Den 7 november invigde vårt indiska bolag RINGFEDER POWER TRANSMISSION India sin nybyggda anläggning belägen i Chennai innehållande kontor, distributionscenter samt hall för att i framtiden bedriva slutmontering och kontroll.

I november fattades beslutet att flytta all tillverkning av RINGFEDERs släpvagnskopplingar från tyska Krefeld till fabriken i Vänersborg. Detta som ett led i affärsområdets genomarbetade strukturrationaliseringsprogram, men också som en nödvändighet för att konjunkturanpassa verksamheten. Detta omstruktureringsarbete kommer att prägla verksamheten under hela 2009 och detberäknas vara avslutat under fjärde kvartalet. Den bedömda omstruktureringskostnaden som belastat 2008 års resultat uppgår till 46 MSEK och totalt berörs ca 60 personer i Krefeld.

I mitten av december slöt vi avtal om att förvärva den tyska GERWAH-koncernen vilket innebär att RINGFEDER POWER TRANSMISSION expanderar sin verksamhet betydligt från och med 1 januari 2009. GERWAH-koncernen omsätter ca 100 MSEK och har drygt 60 anställda. GERWAH kommer med sin starka marknadsposition att bli ett viktigt komplement på ett flertal viktiga geografiska marknader och stärker erbjudandet till den viktiga maskinindustrin.

Vad skall man då säga om förväntningarna på 2009? Koncernens två affärsområden står inför en tuff utmaning 2009 där marknadsutvecklingen är mycket svårbedömd. Marknaden inom VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT bedöms vara svag under första halvåret. Förhoppningsvis ökar aktiviteten på marknaden under andra halvåret men totalt sett kommer inte detta att kompensera för den svaga inledningen av året. Sannolikt kommer därför affärsområdets omsättning 2009 att klart understiga 2008 års nivå.

För RINGFEDER POWER TRANSMISSION finns inte lika tydliga tecken på tillbakagång i marknaden, även om man realistiskt bör räkna med att den allmänt svaga och osäkra världskonjunkturen kommer att påverka detta affärsområde. Bedömningen är dock att RINGFEDER POWER TRANSMISSION genom sitt breda program av produkter och applikationer på en mer global marknad kommer att kunna hålla omsättningen uppe på bra nivå.

Koncernen har en solid finansiell ställning och god tillgång till likviditet för att klara av ett tufft år 2009, genomföra de beslutade och igångsatta strukturåtgärderna och även kunna genomföra vissa förvärv om tillfälle skulle ges under den rådande lågkonjunkturen.

Fokus kommer dock att ligga på att stärka koncernens konkurrenskraft genom att skapa en mer flexibel kostnadsstruktur i och med genomförandet av de beslutade strukturåtgärderna. Sammantaget innebär detta att koncernen kommer att stå väl rustad när marknaden vänder uppåt. Anders Birgersson VD och koncernchef

Show as PDF