Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - Mars 2009

16:00 / 12 May 2009 VBG Group Press release

• Koncernens omsättning minskade med 34 procent till 251,0 MSEK (381,4) • Rörelseresultatet sjönk med 77 procent till 14,9 MSEK (64,2), med en rörelsemarginal på 5,9 procent (16,8) • Resultatet efter finansiella poster minskade till 13,4 MSEK (63,9) • Koncernens vinst efter skatt minskade till 9,9 MSEK (45,1) • Vinsten per aktie minskade till 0:80 SEK (3:61)

Koncernen Q1 Q1 Helår 2009 2008 2008 Nettoomsättning, MSEK 251,0 381,4 1 376,7 Rörelseresultat, MSEK 14,9 64,2 123,1* Rörelsemarginal, % 5,9 16,8 8,9 Resultat efter finansiella poster, MSEK 13,4 63,9 108,6 Vinstmarginal, % 5,3 16,8 7,9 Resultat efter skatt, MSEK 9,9 45,1 73,1 Vinst per aktie, SEK 0:80 3:61 5:85 Avkastning på sysselsatt kapital, ROCE, (ackumulerat), % 6,8 37,4 16,1 Avkastning på eget kapital, ROE, (ackumulerat), % 5,9 32,6 12,2 Soliditet, % 54,8 58,2 56,0

* Ingår engångspost om -46 MSEK

VD-kommentar

Extrem marknadssituation för affärsområdet VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT

Första kvartalet 2009 har handlat mycket om att anpassa organisationen och verksamheten till den extrema marknadssituation som råder för affärsområdet VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT. De flertalet åtgärder som vidtagits för att reducera kostnaderna har resulterat i att vi på relativt kort tid lyckats sänka vår break-even nivå tillräckligt för att möta den minskade försäljningen och därmed fortsatt kunna redovisa ett positivt rörelseresultat. Vi bedömer att marknaden under andra kvartalet kommer att nå sin bottennivå. Vi kommer därför att ha ett fortsatt fokus på kostnadssidan, men vi arbetar också kontinuerligt med att bibehålla ett positivt kassaflöde från rörelsen och säkra tillgången på likviditet. Det känns då tryggt att kunna konstatera att koncernens finansiella ställning är stark och tillgången på likviditet är uthålligt god. Under innevarande år kommer vi att preparera affärsområdet för framtiden och vi genomför nu den redan beslutade strukturrationaliseringen där all produktion av släpvagnskopplingar koncentreras till anläggningen i Vänersborg. Vi tittar även över och planerar för ytterligare rationaliseringsåtgärder för att skapa en ännu mer flexibel och effektiv produktionsstruktur. I det korta perspektivet har vi genomfört permitteringar, med statligt stöd, i våra produktions-anläggningar i Belgien och Tjeckien och under april månad även tecknat ett permitteringsavtal för anläggningen i Vänersborg.

Fortsatt starkt resultat inom affärsområdet RINGFEDER POWER TRANSMISSION

Självklart har vissa delsegment av affärsområdet påverkats negativt av den globala finansiella krisen, men trots detta kunde omsättningen hållas uppe på en bra nivå. Därtill bidrog förvärvet av Gerwah- koncernen, som ingår i affärsområdet från och med årsskiftet. Här har precis integrationsarbetet startat och väntas pågå i varierande omfattning under hela året. Att under första kvartalet redovisa en rörelsemarginal på över 15 procent får betraktas som starkt.

Helåret 2009 är svårförutsägbart

Att skapa några större förhoppningar för att helåret 2009 skall bli ett bra år ekonomiskt vore fel. Vår målsättning kommer att vara att sköta verksamheten på ett sådant sätt att vi är kortsiktigt kostnads-medvetna samtidigt som vi är beredda att göra investeringar som långsiktigt skapar förutsättningar för god lönsamhet.

Anders Birgersson VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 – 27 77 67, 0702 – 27 77 78 E-post:

Show as PDF