Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 12 maj 2009

19:30 / 12 May 2009 VBG Group Press release

Utdelning Stämman fastställde utdelningen till 1:00 kr per aktie. Avstämningsdag är den 15 maj 2009. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden med början den 20 maj 2009.

Arvode Stämman beslutade om oförändrat arvode mot föregående år, totalt 565 000 kr, varav 130 000 kr till styrelseordföran-de, 110 000 kr till vice styrelseordförande och 95 000 kr till vardera övriga styrelseledamöter jämte 5 000 kr per bevis-tat styrelsemöte samt 20 000 kr till ersättnings- respektive revisionskommittén. Revisorsarvode skall utgå enligt god-känd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Staffan Ekelund, Helene Richmond och Anders Birgersson samt nyvaldes Hans-Göran Persson. Peter Augustsson hade avböjt omval. Peter Hansson valdes till styrelsen ordförande och Johnny Alvarsson till vice ordförande.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattnings-havare som antogs vid årsstämman 2008 i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas mark-nadsmässiga löner och anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.

Bemyndigande Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som representerar över 65 % av röstetalet, att Reidar Öster tillsammans med Staffan Ekelund och Åke Persson utgör valberedning samt att valberedningen ges mandat att utgående från ägarsituationen 2009-09-30 i samråd med större ägare själv utse ytterligare en ledamot.

Vänersborg den 12 maj 2009 VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Hansson, Styrelseordförande tel 0708 66 86 10

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF