Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari -September 2010

14:00 / 26 October 2010 VBG Group Press release

Tredje kvartalet 2010:

· Koncernens omsättning ökade med 38 procent till 247,9 MSEK (180,1) · Rörelseresultatet ökade till 18,6 MSEK (-21,2) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 24,8 MSEK (-18,3) · Koncernens resultat efter skatt ökade till 16,2 MSEK (-12,2) · Resultat per aktie ökade till 1:30 SEK (-0:97)

Nio månader 2010:

· Koncernens omsättning ökade med 19 procent till 742,6 MSEK (622,4) ·  Rörelseresultatet ökade till 48,5 MSEK (-17,6) ·  Resultatet efter finansiella poster ökade till 61,5 MSEK (-15,7) ·  Koncernens resultat efter skatt ökade till 42,7 MSEK (-9,4) · Resultat per aktie ökade till 3:42 SEK (-0:75)

VD har ordet Stabil utveckling

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT - fortsatt positiv utveckling Tredje kvartalet med semestermånaderna juli-augusti brukar vara ett svårförutsägbart kvartal. Likväl kunde vi glädjande nog konstatera att omsättningen för VBG GROUP TRUCK EQUIPMENTs del fortsatte att utvecklas i positiv riktning. På det hela taget känns utvecklingen för affärsområdet mycket stabil och det var nu tredje kvartalet i rad där rullande tolvmånaderssiffrorna för såväl omsättningen som rörelseresultatet förbättrades. Detta innebar också att kapacitetsutnyttjandet i våra fabriker steg och att antalet anställda och inhyrd produktiv personal ökade.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION - omsättningsrekord för tredje kvartalet Affärsområdet har kontinuerligt under året ökat omsättningen och presterade tredje kvartalet all-time-high. För rullande tolv månader nådde man nästan 300 miljoner kronor, en milstolpe som förhoppningsvis passeras efter fjärde kvartalet. Det är dessutom positivt att rörelsemarginalen för samtliga årets tre kvartal legat stabilt runt 15 procent. Affärsområdet känner av en ökad prispress från konkurrenter inom vissa produktområden och även ökade materialkostnader sätter viss press på marginalerna. Samtidigt röner man betydande framgångar på flera marknader och gör nya landvinningar framförallt inom produktområdet magnetkopplingar. RINGFEDER POWER TRANSMISSION deltar flitigt på mässor världen över och i september presenterade man några högintressanta unika tekniska nyheter på MOTEK-mässan i Stuttgart och på HUSUM WindEnergy i Tyskland. Det är viktigt att Ringfeder, som den globalt betydande och välrenommerade aktör man är, befäster sin position genom att kontinuerligt presentera nya kommersiellt hållbara tekniska lösningar.

Ljus framtid för VBG GROUP

Den närmsta framtiden ser ljus ut för koncernen som helhet med två affärsområden som utvecklas positivt.  Det är dock viktigt att vi ständigt arbetar vidare med att utveckla koncernen med avseende på strukturell tillväxt och riskspridning för att långsiktigt skapa en lönsam verksamhet.

Vi har ännu ett intensivt och spännande kvartal framför oss och min förhoppning och tro är att vi fortsatt skall kunna presentera en positiv och stabil utveckling av koncernen.

Anders Birgersson VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Anders Birgersson, VD och koncernchef  Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78   E-post: ()

Show as PDF