Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2009

15:30 / 17 February 2010 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet 2009: - Koncernens omsättning minskade med 28 procent till 207 MSEK (287) - Rörelseresultatet blev -9,5 MSEK (-36,4) - Resultat efter finansiella poster blev -15,0 MSEK (-44,1)

Helåret 2009: - Koncernens årsomsättning minskade med 40 procent till 829 MSEK (1 377) - Rörelseresultatet blev -27,1 MSEK (123,1) - Resultatet efter finansiella poster blev -30,7 MSEK (108,6) - Koncernens resultat efter skatt blev -21,2 MSEK (73,1) - Resultat per aktie minskade till -1:69 SEK (5:85) - Styrelsen föreslår sänkt utdelning till 0:50 SEK per aktie (1:00)

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT - extrem marknadssituation och stora omställningar I stort sett hela året har präglats av en extrem marknadssituation som påverkat hela affärsområdets verksamhet. Omsättningen nära nog halverades och inom vissa produktområden minskade marknaden med upp emot 80 procent. Tidigt under första kvartalet sattes ett flertal åtgärder in för att reducera kostnaderna. Samtidigt hade vi i november 2008 beslutat att flytta all produktion av Ringfeder släpvagnskopplingar från fabriken i Krefeld, Tyskland till vår anläggning i Vänersborg och därmed skapa en högeffektiv produktionsanläggning för samtliga släpvagnskopplingar av såväl varumärket Ringfeder som varumärket VBG. Projektet löpte under större delen av året med fysisk flytt, installation och produktionsstart under det tredje och fjärde kvartalet. Vi har därför också behövt behålla fler personer anställda under året både i Tyskland och i Sverige än vad som annars, under rådande konjunktur, hade varit möjligt och ekonomiskt försvarbart. Projektet har varit mycket komplext och omfattande men vi är mycket nöjda med slutresultatet och på det sätt det har genomförts. Produktionen är nu igång i Vänersborg sedan slutet av november. Dessutom har vi under året byggt ut och fördubblat ytan i vår produktionsanläggning för Edscha Trailer Systems skjutbara tak i Tjeckien. Under fjärde kvartalet flyttades även all produktion av varumärket Sesam från vår anläggning i Belgien till Tjeckien. Med dessa två moderna produktionsanläggningar har vi skapat en mer flexibel struktur och bättre möjligheter att nå synergier, bedriva effektiv produktutveckling och öka möjligheterna till kapitalrationalisering. Vi står med andra ord väl rustade inför 2010 och kommande år.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION - integrationsarbete och marknadssatsningar

Mycket resurser har satsats på att införliva den i början av året förvärvade GERWAH-koncernen. Det har handlat om ett intensivt integrationsarbete och betydande marknadssatsningar. Vi har även skapat en mer global organisation och utökat affärsledningen med en Supply Chain Manager. Som ett led i integrationsarbetet har de två legala enheterna i Tyskland slagits samman under ett gemensamt bolag RINGFEDER POWER TRANSMISSION GmbH med två verksamhetsorter i Grosswallstadt och Krefeld. Även de två bolagen i USA slås samman under gemensamt namn RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA Corp. Affärsområdet påverkades från och med andra kvartalet av en betydligt svagare marknad speciellt inom vissa segment som verktygsmaskinindustrin och industriväxlar. Även om helåret visar på en liten ökning av omsättningen jämfört med 2008 har affärsområdet, inklusive Gerwah, på grund av lågkonjunkturen tappat cirka 30 procent i omsättning.

Förvärvet av GERWAH-koncernen var ett strategiskt viktigt förvärv. Genom detta har vi breddat vårt produkt- och applikationsprogram i syfte att stärka vår globala marknadsposition. Vår bedömning är att vi har tagit marknadsandelar på en svag marknad tack vare vårt nya mer kompletta erbjudande.

VBG GROUP går stärkt ur krisens år 2009 Med tanke på de extremt svåra marknadsförutsättningarna som gällt under året och det faktum att vi redovisat ett negativt resultat betraktar jag ändå 2009 som ett av de viktigaste åren i koncernens historia. Det vi lyckats genomföra under detta år är helt i linje med den långsiktighet som präglar vårt sätt att bedriva verksamhet. En annan viktig grundförutsättning som gäller för att kunna satsa även under svåra tider är goda och stabila finanser. Därför kommer vi att vara fortsatt kostnadsmedvetna och värna om vår finansiella ställning när marknaden nu börjar återhämta sig. Vi står väl rustade och ser fram emot ett spännande 2010 med tillväxt och positiva resultat. Anders Birgersson VD och koncernchef

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärs-områden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Mid Cap.

Show as PDF