Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 27 april 2010

18:30 / 27 April 2010 VBG Group Press release

Utdelning Stämman fastställde utdelningen till 0:50 kr per aktie. Avstämningsdag är den 30 april 2010. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 5 maj 2010.

Arvode Stämman beslutade om oförändrat arvode mot föregående år, totalt 565 000 kr, varav 130 000 kr till styrelsens ordförande, 110 000 kr till vice styrelseordförande och 95 000 kr till vardera övriga styrelseledamöter jämte 5 000 kr per bevistat möte och ledamot. Till VD utgår inget arvode. Till ersättningskommittén och revisions-kommittén utgår 20 000 kr vardera. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Staffan Ekelund, Helene Richmond, Hans-Göran Persson och Anders Birgersson. Peter Hansson valdes till styrelsen ordförande och Johnny Alvarsson till vice ordförande.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattnings-havare som antogs vid årsstämman 2009 i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas mark-nadsmässiga löner och anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.

Bemyndigande Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2011 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som representerar över 65 procent av röstetalet, att Reidar Öster som ordförande tillsammans med Staffan Ekelund, Åke Persson och Peter Rönström utgör valbered-ning.

Vänersborg den 27 april 2010 VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Hansson, Styrelseordförande tel 0708 66 86 10

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Mid Cap.

Show as PDF