Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - Juni  2010

14:00 / 25 August 2010 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2010:

· Koncernens omsättning ökade med 32 procent till 252,9 MSEK (191,3) · Rörelseresultatet ökade till 13,9 MSEK (-11,3) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 16,5 MSEK (-10,8) · Koncernens resultat efter skatt ökade till 11,8 MSEK (-7,1) · Resultat per aktie ökade till 0:94 SEK (-0:58)

Första halvåret 2010:

· Koncernens omsättning ökade med 12 procent till 494,7 MSEK (442,3) · Rörelseresultatet ökade till 29,9 MSEK (3,6) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 36,7 MSEK (2,6) · Koncernens vinst efter skatt ökade till 26,5 MSEK (2,8) · Vinsten per aktie ökade till 2:12 SEK (0:22)

VD-kommentar

Som uttrycktes i årsredovisningen 2009 står VBG GROUP väl rustat och efter sex månader kan jag konstatera att omsättningen nu stiger inom båda våra affärsområden med stabila positiva resultat.

Positivt resultat för VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT trots fortsatt svag trailermarknad

Det är naturligtvis glädjande att omsättningen stadigt ökar även om ökningstakten under andra kvartalet varit precis så långsam som vi förutspådde i föregående delårsrapport. Speciellt gäller detta trailerbranschen och våra produkter skjutbara trailertak där ökningen i procent räknat i och för sig var hög jämfört med 2009 års extremt låga nivåer men där omsättningen fortfarande ligger cirka 70 procent under nivåerna 2007/2008. För produktområdet släpvagnskopplingar var ökningen under andra kvartalet cirka 30 procent vilket innebär att vi nu är cirka 25 procent under den nivå som rådde för två till tre år sedan.

Tack vare genomförda strukturrationaliseringar och övriga besparingsåtgärder når vi positiva resultat för affärsområdet som helhet vid nuvarande omsättningsnivåer. Dock måste trailermarknaden öka något ytterligare innan vi kan se att även produktområdet skjutbara trailertak når break-even, vilket rimligen borde ske senast under fjärde kvartalet. Under andra halvåret kommer prisökningar på råmaterial att påverka kostnaderna. Prishöjningar ut till kund kommer troligen inte fullt ut kompensera för detta under andra halvåret.

Under det kommande tredje kvartalet är det åter dags för två stora mässor, Lastbil 2010 på Elmia i Sverige och något senare den största europeiska mässan IAA i Tyskland. Dessa mässor hålls vartannat år och förra gången var precis innan den stora finanskrisen slog till med kraft. Det blir nu intressant att se hur kunder, leverantörer och konkurrenter exponerar sig. Vår målsättning är helt klart att befästa vår position som marknadsledare inom våra produktområden.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION sätter omsättningsrekord och stärker positionen på flertalet marknader

RINGFEDER POWER TRANSMISSION utvecklas positivt och växer på flera viktiga marknader.  Stärkta av Gerwahförvärvet för 18 månader sedan skördar den nya organisationen framgångar med ett mer komplett produkt/applikationserbjudande på såväl gamla etablerade marknader som nya områden. Ett starkt fokus på produktutveckling, betydande satsningar på marknadsföring och etablering på viktiga nya geografiska tillväxtmarknader i kombination med en ständig utveckling av affärsområdets supply-chain strategi borgar för en långsiktigt lönsam tillväxt.

Stabila finanser men rörelsekapitalet prioriterat område under resten av året

VBG GROUP har en stark finansiell ställning vilket är en av förutsättningarna för att vi skall kunna förverkliga våra verksamhetsplaner. Tillgången på likviditet är god men målsättningen är att reducera våra lagernivåer för att ytterligare frigöra kapital. Detta arbete har hög prioritet inom respektive affärsområde och vi räknar med betydande effekter till årsskiftet.

Anders Birgersson

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78  E-post: ()

Show as PDF