Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - September  2011

14:00 / 25 October 2011 VBG Group Press release

.

Tredje kvartalet 2011:

· Koncernens omsättning ökade med 9 procent till 269,6 MSEK (247,9) · Rörelseresultatet ökade till 26,6 MSEK (18,6) · Resultatet efter finansiella poster minskade något till 23,6 MSEK (24,8) · Koncernens resultat efter skatt ökade något till 17,5 MSEK (16,2) · Resultat per aktie ökade till 1:40 SEK (1:30)

Nio månader 2011:

· Koncernens omsättning ökade med 21 procent till 896,8 MSEK (742,6) · Rörelseresultatet mer än fördubblades till 115,2 MSEK (48,5) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 107,1 MSEK (61,5) · Koncernens resultat efter skatt ökade till 76,6 MSEK (42,7) · Resultat per aktie ökade till 6:13 SEK (3:42)

VD har ordet

VBG GROUP rustar för ökad lönsamhet och framtida expansion

Styrelsen har fattat beslut att förändra koncernens organisation och struktur. Moderbolagets roll kommer att förändras mot ett ökat och bredare fokus på tillväxt och fortsatt internationell expansion, samt en tydligare strategisk styrning av koncernens affärsdivisioner. Moderbolaget ansvarar även för koncernens finanser och resursfördelning mellan affärsdivisionerna liksom den långsiktiga strategiska utvecklingen och styrningen inom HR och IT. Två nya funktioner införs i moderbolaget, Koncerninformation & Affärsutveckling samt Kvalitetsstyrning.

För att skapa bättre fokus kring de operativa verksamheterna med tydligt ansvar för rörelseresultat, kapitalbindning samt att utveckla och verkställa affärsplaner delas koncernen upp i tre affärsdivisioner i stället för två affärsområden.

Varumärkena VBG, Ringfeder, Onspot och Armaton ingår i Division Truck Equipment under ledning av Anders Erkén med huvudkontor i Vänersborg.

Varumärkena Edscha Trailer Systems och Sesam ingår i Division Trailer Equipment under ledning av Per Ericson med huvudkontor i Krefeld, Tyskland.

Varumärkena Ringfeder, Gerwah och Ecoloc ingår liksom tidigare i Division Power Transmission under ledning av Thomas Moka med nytt huvudkontor i Gross-Umstadt, Tyskland.

Denna förändring innebär att jag lämnar min roll som operativ affärsområdeschef för VBG GROUP Truck Equipment för att nu helt fokusera på arbetet som koncernchef.

Organisationen gäller från och med oktober men det återstår en del internt arbete innan alla detaljer är på plats och genomförda. Resultatuppföljning och rapportering kommer att ske i den nya strukturen från och med första kvartalet 2012.      

Även den legala strukturen kommer att anpassas till den nya strukturen men detta kommer att genomföras i flera steg och kommer att vara helt genomförd under 2012.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT

Den finansiella oron i Europa har tilltagit under september och det finns väl goda skäl att anta att detta kommer att påverka våra segment även om påverkan på våra viktigaste marknader fortfarande är måttlig. Vi följer utvecklingen noga men vi har alltjämt inte fått några tydliga signaler eller besked om hur produktionen av fordon kommer att utvecklas.

Vi har dock en god beredskap för att agera om konjunkturen vänder nedåt och efterfrågan på våra produkter skulle stagnera eller rent av minska. Vi har en bra flexibilitet i vår kostnadsstruktur för både skjutbara tak och kopplingsutrustning.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION

Det är glädjande att Ringfeder Power Transmission under det tredje kvartalet lyckats nå ett rörelseresultat på samma goda nivå som föregående år. Detta trots den lägre omsättningen, orsakad av den sedan andra kvartalet i år avslutade trading-verksamheten i USA. Rörelsemarginalen har till och med förbättrats, vilket är ett kvitto på att kostnadsstrukturen anpassats på ett mycket bra sätt.

Under september beslutades att det tyska huvudbolaget, som idag ligger i Grosswallstadt med en filial i Krefeld, skall omlokaliseras till gemensamma och mer ändamålsenliga lokaler i närliggande Gross-Umstadt strax söder om Frankfurt. De knappt 20 anställda i Krefeld har samtliga erbjudits att följa med, men det är i dagsläget inte klart hur många som flyttar de 30 milen till Gross-Umstadt.  

Anders Birgersson VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78 E-post:


VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, Division Truck  Equipment, Division Trailer Equipment och Division Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie introducerades på börsen 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börs Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vbg-group/r/delarsrapport-januari---september--2011,c9177981

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1994226&fn=wkr0005.pdf

Show as PDF