Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG GROUP inför ny organisationsstruktur

09:00 / 25 October 2011 VBG Group Press release

Styrelsen för verkstadskoncernen VBG GROUP har beslutat att införa en ny övergripande organisationsstruktur. Förändringen innebär att moderbolaget, VBG GROUP AB, ökar sitt fokus på fortsatt internationell och lönsam expansion. Dessutom skapas en tydligare strategisk styrning av koncernens affärsenheter.

Den nya organisationen innebär att verksamheten delas upp i tre divisioner. Ambitionen är att växa med ytterligare verksamhetsområden framöver. Den nya organisationen gäller från och med oktober 2011.

"VBG GROUP har haft en mycket god utveckling under de senaste tio åren. Företaget har befäst positionen som en internationellt ledande koncern inom lönsamma och stabila nischmarknader kopplat till lastfordon, mekanisk kraftöverföring samt energi- och stötdämpning. Verksamheterna genererar god lönsamhet och koncernen är finansiellt stabil. Nu tar vi nästa steg och skapar en struktur för fortsatt lönsam tillväxt", säger Peter Hansson, styrelseordförande för VBG GROUP.

Utvidgas till tre divisioner

Den nya organisationen innebär en än mer kund- och marknadsanpassad indelning av koncernens affärsenheter. Från att tidigare ha varit uppdelat på två affärsområden, RINGFEDER POWER TRANSMISSION och VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT delas koncernen nu in i tre divisioner:

· Division Power Transmission - Ska genom egna, starka varumärken vara en erkänd global marknadsledare i valda nischer för mekanisk kraftöverföring och energi- och stötdämpning. Divisionen består av varumärkena Ringfeder, Gerwah och Ecoloc . Kunderna återfinns i vitt skilda industrimarknader, som bygg-, maskin-, kraft- och gruvindustri. Omsättning cirka 300 MSEK. · Division Truck Equipment - Ska genom egna, starka varumärken vara en internationellt ledande leverantör av kopplingsutrustning till lastbilar med tunga släp. Divisionen svarar för mer än 50 procent av världsmarknaden, via varumärkena Ringfeder och VBG. Kompletterande varumärken är Onspot och Armaton. Omsättning cirka 600 MSEK. · Division Trailer Equipment - Ska genom egna, starka varumärken vara en internationellt ledande leverantör av utrustning till släp och trailers. Divisionen står för mer än 50 procent av världsmarknaden inom skjutbara tak, via varumärkena Edscha och Sesam. Omsättning cirka 300 MSEK.

Respektive division består av internationellt ledande varumärken inom sina marknadsnischer. Koncernen strävar efter att växa vidare inom varje enskild division, men ser även möjligheter att växa genom etablering av nya affärsdivisioner med en affärslogisk koppling till befintliga verksamheter och koncernens industriella kunnande.

"Vi har under senare år stärkt vårt kundfokus och skapat en effektiv produktionsstruktur, för att möta de nya möjligheter som ges på våra nischmarknader - inte minst på trailermarknaden. Att dela in verksamheten i tre divisioner är en naturlig fortsättning på denna process. Det gör att vi på ett än tydligare sätt matchar våra respektive kundgruppers behov", säger Anders Birgersson, vd och koncernchef på VBG GROUP. Per Ericson har utsetts till divisionschef för Division Trailer Equipment med huvudkontor i Krefeld, Tyskland och Anders Erkén har utsetts till divisionschef för Division Truck Equipment med huvudkontor i Vänersborg. Division Power Transmission arbetar vidare enligt nuvarande förutsättningar med Thomas Moka som divisionschef och med nytt huvudkontor i Gross-Umstadt, Tyskland.

Ökat fokus på strategisk styrning

Enligt den nya organisationsstrukturen ansvarar moderbolaget, VBG GROUP AB, för koncernens finansiella styrning och resursfördelning mellan divisionerna liksom den långsiktigt affärsstrategiska utvecklingen och övergripande frågor kopplade till HR och IT. Två nya funktioner införs i moderbolaget: Koncerninformation & Affärsutveckling samt Kvalitetsstyrning.

Den nya ledningsstrukturen innebär att det ekonomiska resultatansvaret decentraliseras ytterligare. Respektive divisionschef ansvarar för rörelseresultat och kapitalbindning samt att utveckla och verkställa affärsplaner för divisionen i enlighet med koncernövergripande mål och strategier.

"Den nya strukturen innebär att vi anpassar oss för fortsatt lönsam tillväxt i befintliga verksamheter. Tack vare effektiv styrning och ett tydligt delegerat ansvar skapar vi samtidigt möjlighet att ta oss an nya, närliggande marknadsnischer där vi kan utnyttja vår industriella kompetens och redan upparbetade konkurrensfördelar", säger Anders Birgersson, vd och koncernchef på VGB GROUP. Vänersborg den 25 oktober 2011

VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Birgersson, vd och koncernchef, tel 0521- 27 77 67, 0702- 27 77 78

VBG GROUP AB (publ) är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner - Division Power Transmission, Division Truck Equipment och Division Trailer Equipment - med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. Omsättningen uppgår till cirka 1 200 MSEK. VBG GROUP är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Small Cap. www.vbggroup.comDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vbg-group/r/vbg-group-infor-ny-organisationsstruktur,c9177574