Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké  Januari - December 2010

14:00 / 17 February 2011 VBG Group Press release

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien, Kina och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Small Cap.

Fjärde kvartalet 2010:

· Koncernens omsättning ökade med 35 procent till 279 MSEK (207) · Rörelseresultatet ökade till 20,1 MSEK (-9,5) · Resultat efter finansiella poster blev 20,9 MSEK (-15,0)

Helåret 2010:

· Koncernens årsomsättning ökade med 23 procent till 1 021 MSEK (829) · Rörelseresultatet ökade till 68,6 MSEK (-27,1) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 82,4 MSEK (-30,7) · Koncernens resultat efter skatt ökade till 55,7 MSEK (-21,2) · Resultat per aktie ökade till 4:46 SEK (-1:69) · Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1:50 SEK per aktie (0:50) *

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT - tillväxt i marknaden och positiva resultat

 I slutet av 2009 avslutades ett mycket omfattande omstruktureringsprogram där fyra fabriker i Sverige, Tyskland, Belgien och Tjeckien slagits samman till två nya moderna fabriksenheter. En kopplingsfabrik i Vänersborg för tillverkning av samtliga släpvagnskopplingar (VBG och Ringfeder) och en anläggning i Kamenice nad Lipou för tillverkning av alla skjutbara tak (Edscha och Sesam). Därmed hade vi gjort hemläxan och stod vid ingången av året väl rustade att möta såväl den förväntade volymökningen som våra kunders höga krav på pris/prestanda och punktliga leveranser. Som alltid vid stora förändringar återstod en hel del intrimningar och finjusteringar av alla de processer som flyttats och organisationen har arbetat hårt och målmedvetet med detta under året.

Vi var inför 2010 förvissade om att marknaden sakta men säkert skulle återhämta sig från de extremt låga nivåer som rådde under framförallt de tre sista kvartalen 2009. Tillväxten på marknaden var redan tidigt på året uppenbar inom produktområdet släpvagnskopplingar men det rådde en betydligt svagare utveckling för produktområdet skjutbara tak. Ändå gav första kvartalet en tidig och viktig bekräftelse på att vi, helt i enlighet med plan, lyckats sänka break-even nivåerna för båda produktområdena och affärsområdet som helhet var tillbaka och redovisade positivt resultat. Det dröjde dock till mitten av fjärde kvartalet innan marknaden för skjutbara tak nådde upp till de volymer där även detta produktområde passerade sin break-even nivå.

Under andra halvåret ökade kostnaderna på grund av prisökningar på råmaterial, något som vi inte kompenserade för ut till kund. Däremot aviserades kunderna i slutet av året om nya priser från och med 2011.  

Året innehöll även två stora mässor Lastbil 2010 på Elmia i Sverige och den stora internationella mässan för yrkesfordon IAA i Tyskland där affärsområdet deltog med stor framgång.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION - utveckling och lönsam tillväxt på tuff marknad 

 Det råder ingen tvekan om att RINGFEDER POWER TRANSMISSION i sin nya struktur efter förvärvet av Gerwah 2008 kontinuerligt stärker sin position och tar marknadsandelar på de geografiska marknader och produkt-/applikationsområden där man är verksam. Efter den relativt svaga utvecklingen under de tre sista kvartalen 2009 orsakat av den globala finansiella krisen kunde vi redan under första kvartalet 2010 konstatera en återhämtning och volymtillväxt.

Det råder dock en hård priskonkurrens inom ett flertal marknadssegment och RINGFEDER POWER TRANSMISSION drabbades också under andra halvåret av ökade kostnader på grund av höjda priser på råmaterial.

I december genomfördes en större organisationsförändring i affärsområdets nordamerikanska verksamhet vilket bland annat innebar förändringar inom ledningen.

Under fjärde kvartalet pågick också en intensiv process med att förbereda etableringen av ett nytt bolag i Kina i staden Kunshan strax utanför Shanghai. Bolaget kommer att inom affärsområdet ansvara för sourcing, försäljning och distribution i Kina samt även ansvara för sammansättning av vissa typer av produkter, bland annat magnetkopplingar. KUNSHAN RINGFEDER POWER TRANSMISSION CO.LTD. startade sin verksamhet i januari 2011.     

Fjärde kvartalets resultat påverkades av extra kostnader för förändringarna i USA och Kina men totalt sett för året lyckades affärsområdet ändå nå en rörelsemarginal på 13,4 procent.

 RINGFEDER POWER TRANSMISSION har som den globalt betydande och välrenommerade aktör man är ett starkt fokus på produktutveckling och arbetar målmedvetet med att ta fram nya kommersiellt hållbara tekniska lösningar. I september presenterade man högintressanta unika tekniska nyheter på MOTEK-mässan i Stuttgart och på HUSUM WindEnergy i Tyskland.          

VBG GROUP - en pigg 60-åring redo för nästa steg 

Det vi lyckats genomföra under 2010 är helt i linje med den långsiktighet som präglar vårt sätt att bedriva verksamhet. Efter att ha klarat av den finansiella krisen 2009 har vi under 2010 lyckats utveckla koncernen och ytterligare stärkt vår finansiella ställning. Detta naturligtvis tack vare att den operativa verksamheten i båda våra affärsområden varit framgångsrik, men också beroende på att vi i hela koncernen varit noga med att under 2010 behålla det höga fokus på kostnadsmedvetenhet som gällde under 2009. Vi kommer självklart att vara fortsatt kostnadsmedvetna och värna om vår finansiella ställning under 2011 men nu kanske än mer inriktat på att göra rätt prioriteringar avseende flera intressanta verksamhetsprojekt som fått stå tillbaka under de senaste två åren.

Det är nu två år sedan vi gjorde vårt senaste förvärv och vi arbetar kontinuerligt i koncernledningen med att lokalisera och utvärdera möjliga kompletteringsförvärv till både VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT som RINGFEDER POWER TRANSMISSION. Vi tittar även på möjligheterna att genom förvärv kunna etablera ytterligare ett affärsområde där vi kan se uppenbara synergier och/eller likheter med koncernens nuvarande sätt att bedriva verksamhet. Det skulle således glädja mig mycket om vi under 2011, när koncernen firar sitt 60 års jubileum, kunde få presentera ett nytt förvärv till VBG GROUP.    

Jag skulle avslutningsvis vilja upprepa, något modifierat, det jag uttryckte i förra årets VD-ord:

 "Vi står väl rustade inför ett spännande 2011 med fortsatt tillväxt, förbättrade resultat och förhoppning om strukturell tillväxt genom företagsförvärv". Anders Birgersson VD och koncernchef


Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78 E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

Show as PDF