Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 3 maj 2011

18:30 / 3 May 2011 VBG Group Press release

Utdelning Stämman fastställde utdelningen till 1:50 kr per aktie. Avstämningsdag är den 6 maj 2011. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 11 maj 2011.

Arvode Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 930 000 kr, varav 250 000 kr till styrelsens ordförande, 180 000 kr till vice styrelseordförande och 140 000 kr till övriga ledamöter. Sammanträdesarvodet på 5 000 kr per bevistat möte togs bort.  Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår 40 000 kr vardera. Revisorsarvode ska utgå enligtgodkänd debitering för utfört arbete. Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Helene Richmond, Hans-Göran Persson och Anders Birgersson samt nyvaldes Peter Augustsson. Staffan Ekelund hade avböjt omval. Peter Hansson omvaldes                          till styrelsen ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande. Peter Augustsson, är född 1955, civilingenjör, tidigare VD för Saab Automobile AB.  Numera verksam genom eget affärsutvecklingsbolag. Ordförande i Metallfabriken Ljunghäll AB och Mechanum AB. Ledamot i Wallenius Lines AB och Valmet Automotive AB.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2010  i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål. Bemyndigande Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2012 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv. Valberedning Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar Öster ,som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Åke Persson och Peter Rönström utgör valberedning.                                                                                                                                                                     Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till nya bestämmelser i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011.

Vänersborg den 3 maj 2011 VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:             Peter Hansson, Styrelseordförande tel  0708 66 86 10

Show as PDF