Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - Juni 2011

14:00 / 24 August 2011 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2011:

· Koncernens omsättning ökade med 21 procent till 305,3 MSEK (252,9) · Rörelseresultatet ökade till 33,4 MSEK (13,9) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 29,5 MSEK (16,5) · Koncernens resultat efter skatt ökade till 21,0 MSEK (11,8) · Resultat per aktie ökade till 1:68 SEK (0:94)

Första halvåret 2011:

· Koncernens omsättning ökade med 27 procent till 627,2 MSEK (494,7) · Rörelseresultatet ökade till 88,6 MSEK (29,9) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 83,5 MSEK (36,7) · Koncernens vinst efter skatt ökade till 59,1 MSEK (26,5) · Vinsten per aktie ökade till 4:73 SEK (2:12)

MYCKET BRA FÖRSTA HALVÅR STÄRKER KONCERNEN

Under årets sex första månader har koncernen utvecklats mycket starkt. Omsättningen har ökat med nästan trettio procent till 627 miljoner kronor och rörelseresultat, resultat före skatt och vinst per aktie är samtliga till och med bättre än helårssiffrorna för 2010. Koncernens rörelsemarginal på drygt 14 procent och vinstmarginal på drygt 13 procent är nästan på samma nivå som under högkonjunkturen 2006-2008. Denna fina utveckling har bidragit till att ytterligare stärka koncernens finansiella ställning och skapa goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT följde upp det urstarka första kvartalet med ett stabilt andra kvartal med en omsättning på drygt 240 miljoner kronor och med rörelsemarginalen 12,4 procent. Detta innebär att affärsområdet under årets första sex månader nästan nått 500 miljoner kronor i omsättning med en rörelsemarginal på 15,7 procent. Försäljningen inom produktområdet kopplingsutrustning, som under en längre tid haft en stadig ökningstakt, visade under andra kvartalet tecken på att dämpas något för att möjligen plana ut. För produktområdet skjutbara tak innebar andra kvartalet en fortsatt bra ökningstakt som beräknas kunna hålla i sig även efter semestermånaderna.

Som brukligt är har lagernivåerna vid juni månads utgång stigit vilket berodde på nödvändig lageruppbyggnad som en buffert inför semesterperioden.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION

RINGFEDER POWER TRANSMISSION redovisade en lägre försäljning under andra kvartalet främst beroende på att man, som nämnts i årsredovisningen 2010, ändrat affärsmodellen i bolaget i USA. Från att tidigare på den amerikanska marknaden även marknadsfört andras produkter fokuserar man från och med andra kvartalet helt på de egna varumärkena Ringfeder, Gerwah och Ecoloc. Detta kommer långsiktigt att ge en positiv effekt, men kortsiktigt innebar detta dock att försäljning i USA under det andra kvartalet minskade med uppskattningsvis 8-10 miljoner kronor. Rörelsemarginalen påverkades däremot inte nämnvärt eftersom det amerikanska dotterbolaget lyckats sänka rörliga kostnader i motsvarande grad. Rörelseresultatet blev dock cirka 3 miljoner kronor lägre för kvartalet.

Då samtidigt starten för ett nytt större projekt i Europa blivit tidsförskjutet till efter sommaren kunde affärsområdet inte kompensera för denna minskade försäljningen i USA. En marknad som haft en negativ utveckling under 2011 är Indien beroende på att landet är inne i en svagare konjunktur inom gruv- och anläggningsindustrin.

Under andra kvartalet samlades affärsområdets distributörer i världen till en tvådagarskonferens i Tjeckien för utbildning och information om kommande produktnyheter. Detta var ett mycket uppskattat och viktigt evenemang som genomförs vartannat år.

Affärsområdet fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt och med tanke på den temporära nedgången i försäljningen och de genomförda marknadsaktiviteterna måste andra kvartalets rörelsemarginal på 12 procent betraktas som klart tillfredsställande.

Anders Birgersson VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78 E-post:

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien, Kina och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börs Small Cap.


Show as PDF