Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari-September 2012

14:00 / 23 October 2012 VBG Group Press release

Tredje kvartalet 2012: • Koncernens omsättning minskade med 5,5 procent till 254,7 MSEK (269,6) • Rörelseresultatet blev 21,2 MSEK (26,6) med marginalen 8,3 procent (9,9) • Resultatet efter finansiella poster blev 22,9 MSEK (23,6) med vinstmarginalen 9,0 procent (8,8) • Koncernens resultat efter skatt blev 15,6 MSEK (17,5) • Resultat per aktie uppgick till 1,25 SEK (1,40) Nio månader 2012: • Koncernens omsättning minskade med 6,4 procent till 839,0 MSEK (896,8) • Rörelseresultatet belastat med 10,6 MSEK i omstruktureringskostnad • Rörelseresultatet blev 79,2 MSEK (115,2) med marginalen 9,4 procent (12,8) • Resultatet efter finansiella poster blev 79,4 MSEK (107,1) med vinstmarginalen 9,5 procent (11,9) • Koncernens vinst efter skatt blev 56,5 MSEK (76,6) • Vinsten per aktie uppgick till 4,52 SEK (6,13) VD och koncernchef Anders Birgersson kommenterar: "Vi läser och hör dagligen om euro-krisen och den osäkerhet som råder i flertalet länder i euro-området. Det kommer också fler signaler om stagnation och varsel inom flertalet branscher vilket skapar osäkerhet och bidrar till en allmänt ökande försiktighet inom många industrisegment och marknader. Detta påverkar också direkt eller indirekt vår koncern och vi följer naturligtvis utvecklingen noga. Men jag kan glädjande nog konstatera att vi under kvartal tre ännu inte märkt av eller påverkats i sådan omfattning att vi finner anledning att revidera våra planer inom koncernen och dess tre divisioner. Våra verksamheter utvecklas, under rådande konjunktur, fortsatt stabilt och har en god balans mellan intäkter och kostnader vilket också visar sig i klart godkända rörelsemarginaler. Koncernens redovisade omsättning minskade med 5,5 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående år, men minskningen är nästan helt och hållet beroende på att den svenska kronan under tredje kvartalet stärkts kraftigt och därmed blir omräkningen av utländska bolags omsättning lägre. Således ligger vi på samma faktiska volymer som föregående år.  Utvecklingen för affärsdivisionerna skiljer sig emellertid åt en hel del. Försäljningen inom RINGFEDER POWER TRANSMISSION har ökat under året och rörelseresultatet för årets första nio månader är det bästa någonsin. Rörelsemarginalen har stigit ytterligare sedan halvårsskiftet och ligger nu på 19,1 procent. Divisionens huvudmarknader är fortsatt mycket starka så utsikterna för nästa år är fortsatt positiva, även om vi förmodligen kommer att se en avmattning på vissa av divisionens marknader.  Även VBG TRUCK EQUIPMENTs försäljning går bra, och den något minskade rörelsemarginalen på 9,5 procent är ändå fullt godtagbar, om man tar i beaktande att divisionen haft personalrelaterade omstruktureringskostnader under året som har belastat resultatet med drygt 10 miljoner. Vi kan, inte helt oväntat, se en viss minskning av bruttoresultatet på grund av minskade försäljningsvolymer. Den underliggande intjäningskapaciteten är, trots det, alltjämt mycket bra och ett resultat av att vi sänkte våra fasta kostnader påtagligt genom den omstrukturering vi genomförde under 2009.  EDSCHA TRAILER SYSTEMS tyngs av den fortsatt svaga trailermarknaden som dock ser ut att ha bottnat. Kortsiktigt ser vi fram emot en ökning i veckoförsäljningstakten och divisionen behåller totalt sin nuvarande marknadsandel på ca 45 procent. Resultatmässigt ligger divisionen efter nio månader på ca 5 procent i rörelsemarginal. Detta ser jag som helt acceptabelt med tanke på marknadssituationen och att divisionen driver ett stort utvecklingsprojekt och att man därtill har lagt resurser på att delta på den stora internationella lastfordonsmässan IAA.  Sammanfattningsvis, även om divisionernas resultat ser olika ut, så är koncernens resultat som helhet stabilt. Detta i kombination med vår starka finansiella ställning gör att vi står stadigt, trots en fortsatt osäkerhet i omvärlden. Jag ser därför framtiden an med tillförsikt." NOTERA Denna information är sådan som VBG GROUP AB ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2012 kl. 14.00.


Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78 E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Stockholm. www.vbggroup.com

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1830521

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1830522

Show as PDF