Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2011

11:35 / 16 February 2012 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet 2011:

· Koncernens omsättning ökade med 2,0 procent till 284,3MSEK (278,7) · Rörelseresultatet ökade till 23,1 MSEK (20,1) · Resultat efter finansiella poster ökade till 23,8 MSEK (20,9)

Helåret 2011:

· Koncernens årsomsättning ökade med 15,6 procent till 1 181,1 MSEK (1 021,3) · Rörelseresultatet fördubblades till 138,3 MSEK (68,6) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 130,9 MSEK (82,4) · Koncernens resultat efter skatt ökade till 94,5 MSEK (55,7) · Resultat per aktie ökade med 70 procent till 7:56 SEK (4:46) · Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2:25 SEK per aktie (1:50)

VD har ordet VBG GROUP - i ny organisationsstruktur

Den 1 oktober infördes en ny övergripande organisationsstruktur i koncernen som innebar en mer kund- och marknadsanpassad indelning i tre divisioner. Moderbolaget skall, förutom att strategiskt styra de tre divisionerna, fokusera på fortsatt internationell och lönsam expansion med en tydlig ambition att också växa med ytterligare verksamhetsområden .

I och med denna delårsrapport och bokslutskommuniké redovisas nu för första gången det tidigare affärsområdet VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT som två separata divisioner och där siffror för tidigare kvartal också tagits fram. Under 2012 kommer divisionerna att inordnas under moderbolaget som tre juridiska underkoncerner.

VBG TRUCK EQUIPMENT - störst, stabil och strategiskt viktig

Det började i Vänersborg 1951 med firman Vänersborgskopplingen och nu drygt sextio år senare är VBG TRUCK EQUIPMENT koncernens största division och utgör med drygt 600 MSEK i omsättning och en god lönsamhet den självklara och stabila grunden i koncernen. Huvudbolaget med divisionschefen Anders Erkén och ledningsgruppen finns i Vänersborg.

Med varumärket VBG som har en totalt dominerande ställning i Norden och England och med varumärket RINGFEDER som intar en ledande position på övriga geografiska marknader är divisionen VBG TRUCK EQUIPMENT världens största leverantör av släpvagnskopplingar.

Året inleddes med ett mycket starkt första kvartal följt av två stabila kvartal. Trots osäkerheten i framför allt Europaekonomin under andra halvan av 2011 avslutade divisionen året med en starkt fjärde kvartal. Sammantaget för året blev rörelsemarginalen över 15 procent.              

EDSCHA TRAILER SYSTEMS - världsledande på skjutbara tak

EDSCHA TRAILER SYSTEMS, som 1969 utvecklade marknadens första skjutbara tak för trailers, förvärvades in i koncernen den 1 oktober 2005 och har sedan dess varit en del av affärsområdet VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT innan den nu bildat en egen separat division. Tillsammans med det kompletterande varumärket Sesam svarar man idag för cirka 50 procent av världsmarknaden inom skjutbara tak.

När marknaden slog tvärstopp i slutet av 2008 och gick ned med nästan 80 procent under 2009 resulterade detta i två förlustår 2009 och 2010. Under de första två kvartalen 2011 satte marknaden ordentlig fart vilket resulterade i bra omsättning och goda resultat. Under andra halvan av året smög sig en försiktighet in hos kunderna föranledd av den osäkra ekonomiska situationen i Europa. Konsekvensen blev en avmattning under tredje och fjärde kvartalen som ändå bedöms vara temporär. Detta resulterade dock i lägre omsättning och lägre lönsamhet för dessa kvartal, men 2011 var ändå som helhet godkänt med en rörelsemarginal på 7,6 procent. Rörelseresultatet 2011 inkluderar utvecklingskostnader på 5 MSEK som satsats på ett omfattande och långsiktigt produktutvecklingsprogram. Programmet syftar till att ta fram en helt ny generation skjutbara tak och kommer att bedrivas även under 2012.  

Divisionschefen Per Ericson, ledningsgruppen, R&D och marknad/försäljning ingår idag som en del i VBG Group Truck Equipment GmbH i Krefeld, Tyskland. Under 2012 kommer, som ett led i etableringen av den nya legala strukturen, ett nytt tyskt "moderbolag" att bildas för divisionen. Produktion och distribution sker från divisionens tjeckiska bolag.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION - en spjutspets in på tillväxtmarknader

I december 2010 beslutade divisionen att avveckla en drygt tjugo år gammal tradingverksamhet i USA för att i det amerikanska bolaget helt fokusera på de egna varumärkena och därmed säkra en långsiktig lönsam tillväxt. Beslutet innebar kortsiktigt en medveten årsvolymminskning på cirka 40 - 50 MSEK i USA. Förändringen trädde i kraft redan under februari 2011 och som en konsekvens av genomförda organisationsförändringar i det amerikanska bolaget, kunde kostnaderna snabbt anpassas så att rörelsemarginalen i stort kunde behållas oförändrad.

I slutet av december flyttades divisionens huvudbolag Ringfeder Power Transmission GmbH från Grosswallstadt söder om Frankfurt till nya mer ändamålsenliga lokaler i närliggande Gross-Umstadt. Filialen i Krefeld beräknas stänga under första delen av 2012. Efter genomförda förhandlingar stod det klart att ett antal personer inte flyttar med vilket resulterade i att fjärde kvartalet belastades med personalrelaterade omstruktureringskostnader på 4,5 MSEK.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION utvecklas stabilt och trots den lägre omsättningen låg rörelsemarginalen på 13 procent. Divisionen opererar inom många marknadssegment, utvecklar ständigt nya applikationer och har goda förutsättningar och ambitioner att etablera sig på flera intressanta tillväxtmarknader.

VBG GROUP - mot nya mål

Sammantaget var 2011 ett mycket bra verksamhetsår med ökad omsättning och förbättrad lönsamhet, vilket innebar att koncernen befäste en sedan tidigare mycket god finansiell ställning. Införandet av den nya organisationsstrukturen var en viktig åtgärd och varje division är nu fullt fokuserad och väl rustad att möta nya utmaningar.

Koncernledningen har under året, tillsammans med styrelsen, arbetat intensivt med de övergripande koncernstrategiska frågeställningarna. Samtidigt har koncernens kommunikationsstrategi bearbetats och avsikten är nu att under första delen av 2012 presentera och kommunicera tydligare finansiella mål och samtidigt beskriva färdplanen för de kommande åren.

Anders Birgersson

VD och koncernchef

NOTERA

Informationen i denna kommuniké är sådan som VBG GROUP AB ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2012.


Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78 E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Small Cap. www.vbggroup.com Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vbg-group/r/bokslutskommunike-2011,c9221319

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2090661&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF