Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG GROUP fastställer finansiella mål

10:00 / 29 March 2012 VBG Group Press release

Styrelsen för VBG GROUP har fastställt finansiella mål för koncernen och antagit en policy avseende aktieutdelning

"VBG GROUP har utvecklats starkt under en lång period. Vår företagskultur präglas av långsiktighet och stabilitet, vilket också bidragit positivt till utvecklingen. De nu fastställda finansiella målen är en bekräftelse på vår beslutsamhet att skapa fortsatt lönsam tillväxt. Styrelsen anser att det är viktigt och till gagn för bolagets utveckling att dessa mål tydligt kommuniceras till marknaden", säger Peter Hansson, styrelseordförande för VBG GROUP AB.

VBG GROUPs finansiella mål

För att skapa goda förutsättningar för en ambitiös tillväxtplan är det viktigt att presentera en tydlig bild av vilka målsättningar koncernledning och styrelse arbetar mot. Därför har nu styrelsen för VBG GROUP AB fastställt finansiella mål baserat på den historiska utvecklingen och koncernens strategi med fokus på lönsam tillväxt.

Under den senaste tioårsperioden 2002 - 2011 har koncernen haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 9,2 procent, varav 3,7 procent varit organisk tillväxt och 5,5 procent strukturell genom förvärv. Under samma period har koncernen haft en genomsnittlig rörelsemarginal på 9,6 procent inklusive omstruktureringskostnader och andra poster av engångskaraktär. Koncernens avkastning på sysselsatt kapital har under denna period i genomsnitt uppgått till 15,9 procent.

VBG GROUPs finansiella mål, mätt som ett genomsnitt över en konjunkturcykel (ca 5 - 7 år):

· Omsättningstillväxt på minst 10 procent per år. · Rörelsemarginal (EBIT) på minst 10 procent. · Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 18 procent.

VBG GROUPs utdelningspolicy

I samband med börsintroduktionen 1987 angavs i prospektet att bolaget hade som målsättning att dela ut 20 procent av nettovinsten till aktieägarna. Sedan starten, inkluderat den till årsstämman 2012 föreslagna utdelningen på 2:25 kronor per aktie, har bolaget delat ut i genomsnitt 29,7 procent av nettovinsten.                                                                                                                                                                                              Styrelsen har nu antagit en utdelningspolicy:

· I normalfallet ska bolaget dela ut 30 procent av nettovinsten till aktieägarna.

"Att fastställa tydliga och ambitiösa mål för koncernen är ett naturligt och viktigt steg efter det att vi förra året ändrade koncernstrukturen och etablerade tre affärsdivisioner. Det är viktigt att vi tydligt kommunicerar våra mål till marknaden. Vi ska även fortsatt utveckla vår kommunikationsagenda för att skapa goda förutsättningar att genomföra våra tillväxtplaner", säger Anders Birgersson, vd och koncernchef i VBG GROUP AB.

Vänersborg 29 mars 2012 VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD och koncernchef Anders Birgersson telefon: 0521 - 27 77 67

Finansdirektör Claes Wedin telefon: 0521 - 27 77 06

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm. www.vbggroup.com Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vbg-group/r/vbg-group-faststaller-finansiella-mal,c9238416

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2130451&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF