Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 26 april 2012

18:30 / 26 April 2012 VBG Group Press release

Utdelning Stämman fastställde utdelningen till 2:25 kr per aktie. Avstämningsdag är den 2 maj 2012. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 7 maj 2012.

Arvode Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1 025 000 kr, varav 280 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr till vice styrelseordförande och 155 000 kr till övriga ledamöter. Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår 40 000 kr vardera. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete. Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Helene Richmond, Hans-Göran Persson, Peter Augustsson och Anders Birgersson. Peter Hansson omvaldes till styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2011 i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål. Bemyndigande Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2013 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv. Valberedning Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar Öster, som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Peter Rönström och Per Trygg utgör valberedning.

Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen paragraferna 7 och 13 beträffande val av revisorer.

Vänersborg den 26 april 2012 VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:            Peter Hansson, Styrelseordförande tel 0708 66 86 10

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Stockholm. www.vbggroup.com Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vbg-group/r/kommunike-fran-arsstamma-i-vbg-group-ab-den-26-april-2012,c9252071

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9252071/7409.pdf

Show as PDF