Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport januari - juni 2012

12:00 / 22 August 2012 VBG Group Press release

Andra kvartalet 2012:

· Koncernens omsättning minskade med 7,2 procent till 283,2 MSEK (305,3) · Rörelseresultatet blev 26,7 MSEK (33,4) med marginalen 9,4 procent (10,9) · Resultatet efter finansiella poster blev 25,5 MSEK (29,5) med vinstmarginalen 9,0 procent (9,7) · Koncernens resultat efter skatt blev 18,1 MSEK (21,0) · Resultat per aktie uppgick till 1,44 SEK (1,68)

Första halvåret 2012:

· Koncernens omsättning minskade med 6,8 procent till 584,3 MSEK (627,2) · Rörelseresultatet belastat med 10,6 MSEK i omstruktureringskostnad · Rörelseresultatet blev 58,0 MSEK (88,6) med marginalen 9,9 procent (14,1) · Resultatet efter finansiella poster blev 56,5 MSEK (83,5) med vinstmarginalen 9,7 procent (13,3) · Koncernens vinst efter skatt blev 40,9 MSEK (59,1) · Vinsten per aktie uppgick till 3,27 SEK (4,73)

2012 bedöms bli ett mellanår - men satsningen på framåtriktade aktiviteter fortsätter   Koncernens samlade försäljning under andra kvartalet utvecklades i det stora hela som förväntat och trenden för rullande tolv månaders försäljning verkar plana ut. Som tidigare rör det sig om små förändringar och signalerna från de olika marknaderna är alltjämt otydliga. 2012 framstår mer och mer som ett mellanår. Det råder en uppenbar försiktighet inom vissa segment och på flera geografiska marknader, inte minst i Europa.

Trots den svårbedömda marknadssituationen fortsätter vi med beslutsamhet det långsiktiga arbetet att utveckla verksamheten inom samtliga divisioner och därmed skapa de bästa förutsättningar för framtiden. Huvudscenariot är att marknaderna från och med 2013 åter skjuter fart och att vi ånyo skapar organisk lönsam tillväxt.

Det är dock tydligt att våra tre divisioner påverkas i olika grad av den rådande marknadssituationen.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION, som står för drygt en fjärdedel av koncernens verksamhet, redovisade ett mycket starkt första halvår med ökad omsättning, förbättrat resultat och en rörelsemarginal på 18 procent.

VBG TRUCK EQUIPMENT, som står för drygt hälften av koncernens verksamhet kunde, mycket tack vare sin starka marknadsposition och betydande eftermarknadsaffär, försvara en rörelsemarginal på drygt 10 procent. Detta trots att omsättningen minskat med tio procent jämfört med 2011 samt att omstruktureringskostnader belastat halvårsresultatet med drygt tio miljoner kronor.

EDSCHA TRAILER SYSTEMS upplever för närvarande den klart tuffaste marknadssituationen. Under det första halvåret minskade divisionens omsättning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Trailerbranschen har en bra bit kvar till de försäljnings- och lönsamhetsnivåer som rådde för några år sedan. Prognoserna inom branschen pekar dock på en god tillväxt från och med 2013 och ett antal år framöver.

Divisionen driver sedan början av 2011 ett omfattande och långsiktigt produktutvecklingsprojekt för nästa generations taksystem. Man har också under året bildat eget separat bolag, Edscha Trailer Systems GmbH, och flyttar under augusti månad verksamheten till nya lokaler i Moers. Med tanke på att divisionen dessutom lagt resurser inför den stora internationella fordonsmässan IAA Hannover betraktar jag ändå en rörelsemarginal på drygt 6 procent som godkänt.

År 2012 är ett stort mässår inom transportsektorn där VBG TRUCK EQUIPMENT i slutet av augusti deltar på Elmia Lastbil 2012 och i slutet av september på IAA, den stora internationella mässan i Hannover där även EDSCHA TRAILER SYSTEMS ställer ut.

Avslutningsvis vill jag nämna att i och med den lyckade landningen av NASA's Mars Rover Curiosity på den röda planeten mars så är RINGFEDER POWER TRANSMISSION numera även representerade med sina produkter - friktionsfjädrar - på denna fjärran himlakropp.

Anders Birgersson

VD och koncernchef

NOTERA Denna information är sådan som VBG GROUP AB ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2012 kl 12.00.


Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78 E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Stockholm. www.vbggroup.com Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vbg-group/r/delarsrapport-januari---juni-2012,c9294350

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9294350/38023.pdf

Show as PDF