Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Delårsrapport Januari - September 2013

11:00 / 23 October 2013 VBG Group Press release

Tredje kvartalet 2013:

· Koncernens omsättning ökade med 9,9 procent till 280,0 MSEK (254,7) · Rörelseresultatet ökade till 39,0 MSEK (21,2) med marginalen 13,9 procent (8,3) · Resultatet efter finansiella poster blev 37,2 MSEK (22,9) med vinstmarginalen 13,3 procent (9,0) · Koncernens resultat efter skatt ökade till 27,1 MSEK (15,6) · Resultat per aktie uppgick till 2,16 SEK (1,25)

Nio månader 2013:

· Koncernens omsättning ökade med 4,5 procent till 877,0 MSEK (839,0) · Rörelseresultatet ökade till 125,4 MSEK (79,2) med marginalen 14,3 procent (9,4) · Resultatet efter finansiella poster ökade till 118,6 MSEK (79,4) med vinstmarginalen 13,5 procent (9,5) · Koncernens vinst efter skatt ökade till 86,7 MSEK (56,5) · Vinsten per aktie uppgick till 6,93 SEK (4,52)

VBG GROUP - starkt tredje kvartal med kraftigt förbättrad lönsamhet Koncernen inledde verksamhetsåret med ett starkt första kvartal som sedan följdes upp av ett bra andra kvartal. Att nu kunna konstatera att VBG GROUP levererar ett starkt tredje kvartalet med en kraftigt förbättrad lönsamhet är mycket glädjande och visar på en stabilitet hos koncernen och dess tre affärsdivisioner.

Denna goda utveckling under året har åstadkommits trots att marknadsutvecklingen för våra affärsdivisioner varit varierande men sammantaget relativt svag.

Det är endast VBG TRUCK EQUIPMENT, koncernens största division, som märkt av den tillväxt inom lastfordonsbranschen som jag tidigare förutspått skulle ske med början under andra halvåret. Denna något förbättrade marknadsutveckling har också resulterat i ökad omsättning, ett kraftigt förbättrat rörelseresultat för divisionen och en rörelsemarginal för det tredje kvartalet på 18,6 procent. För niomånadersperioden uppgår marginalen till 17,9 procent.

Koncernens division EDSCHA TRAILER SYSTEMS som är verksam inom trailerbranschen har ännu inte sett samma tillväxt i sin marknad. Signalerna från marknaden för trailers är blandade och det råder ingen gemensam uppfattning inom trailerbranschens exakt när konjunkturen kommer att vända. Men i takt med att BNP-tillväxten återhämtar sig - om än långsamt - så kommer också transportbehovet att öka. Mer än 75 procent av alla varor i Europa förflyttas på väg och en stor andel transporteras med trailers, vilket i sin tur leder till en växande efterfrågan av Edscha's produkter. Dessutom finns det ett ökat underliggande behov att byta ut betydande delar av trailerbeståndet i Europa, vilket också skapar efterfrågan på nya trailers. Att man under rådande marknadsförutsättningar under årets första nio månader når en rörelsemarginal på nästan tio procent anser jag vara bra och visar definitivt på goda möjligheter till ökad framtida lönsamhet.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION har upplevt en helt annan marknadsutveckling under årets första nio månader med en allmän nedgång på flera geografiska marknader och industrisegment. Detta gäller bland annat den viktiga tyska hemmamarknaden, den indiska marknaden samt i vissa andra länder i Asien. Även gruvindustrin i Australien som är en betydande industrisektor för divisionen har gått tillbaka, dock från relativt höga marknadsnivåer. Även om nedgången i omsättning naturligtvis varit kännbar för RINGFEDER POWER TRANSMISSION så bedömer jag att divisionen har goda möjligheter att möta nedgången med de offensiva åtgärder man planerar att genomföra via lansering av flera nyutvecklade produkter och applikationer i kombination med en ökad direkt närvaro på vissa utvalda tillväxtmarknader. Rörelsemarginalen för divisionen efter nio månader når nästan upp till femton procent.

Det är också min övertygelse att dagens VBG GROUP med tre i grunder starka och marknadsledande affärsdivisioner som verkar inom olika branscher med olika marknadsförutsättningar skapar en långsiktigt stabil bas för att så väl koncernen som respektive affärsdivision skall kunna nå långsiktigt lönsam tillväxt. VBG GROUP står idag stadigt på tre affärsben, men min bestämda uppfattning är att en koncern som står på fyra stadiga ben har ännu bättre möjligheter att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Därför intensifierar vi arbetet med att genom förvärv etablera en fjärde affärsdivision.  

Anders Birgersson

VD och koncernchef

NOTERA: Informationen i denna kommuniké är sådan som VBG GROUP AB ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2013 klockan 11:00.

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Small Cap.

www.vbggroup.com

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78 E-post:Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/delarsrapport-januari---september-2013,c9486220

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9486220/174606.pdf

Show as PDF