Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Bokslutskommuniké 2012

14:00 / 19 February 2013 VBG Group Press release

Fjärde kvartalet 2012:

· Koncernens omsättning minskade med 6,5 procent till 265,8 MSEK (284,3) · Rörelseresultatet blev 19,7 MSEK (23,1) · Resultat efter finansiella poster uppgick till 14,8 MSEK (23,8) · Förvärv av amerikanska bolaget Onspot of North America

Helåret 2012:

· Koncernens årsomsättning minskade med 6,5 procent till 1 104,8 MSEK (1 181,1) · Rörelseresultatet blev 98,9 MSEK (138,3) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 94,2 MSEK (130,9) · Koncernens resultat efter skatt blev 69,4 MSEK (94,5) · Resultat per aktie uppgick till 5,55 SEK (7,56) · Styrelsen föreslår oförändrad utdelning 2,25 SEK per aktie (2,25)

  VD har ordet:

VBG GROUP - ett händelserikt "mellanår" för koncernen Verksamhetsåret 2012 präglades av en allmänt utbredd osäkerhet inom flera viktiga geografiska marknader och branscher, vilket i hög grad påverkade försäljningsutvecklingen i koncernens två divisioner med koppling till transportindustrin och lastfordonsbranschen - VBG TRUCK EQUIPMENT och EDSCHA TRAILER SYSTEMS. Men på samma sätt som vi agerade under den extrema lågkonjunktur som rådde 2009, då vi genomförde stora omstruktureringar och investeringar för framtiden, satsades under 2012 resurser på framåtriktade marknadsaktiviteter, genomgripande produktutveckling samt anpassningar av organisationerna. Allt i syfte att skapa goda förutsättningar för koncernen när marknadsklimatet successivt förbättras, vilket vi tror kommer att ske under mitten av eller senare delen av 2013.      

Moderbolaget VBG GROUP AB förstärkte i samband med införandet av ny divisionsstruktur sina interna resurser för att arbeta med strukturell tillväxt via kompletteringsförvärv till divisionerna eller via förvärv av ny verksamhet för att skapa ett "fjärde ben" som industriellt passar in i koncernens struktur och kultur. Detta innebär att vi kan arbeta mer strukturerat och med flera parallellt pågående projekt än tidigare, vilket i slutet av året också resulterade i ett förvärv av det amerikanska bolaget Onspot of North America.

VBG TRUCK EQUIPMENT - stabil verksamhet med stark position och god lönsamhet Divisionen räknade med en mer stabil efterfrågesituation under 2012, men den allmänna osäkerhet som rådde under större delen av 2012 på grund av finansiell och politisk oro framförallt i Europa gjorde att marknaden inte utvecklades som förväntat.    

Trots den svagare marknadsutvecklingen genomförde divisionen flera större aktiviteter för att därmed skapa bra förutsättningar för framtiden.

Inom logistik och distribution genomfördes den största förändringen när distributionen från Krefeld, Tyskland upphörde och ett nytt logistik och distributionscenter för Väst- och Centraleuropa etablerades i Beringen, Belgien. Denna förändring var fullt genomförd under fjärde kvartalet med en total omstruktureringskostnad på cirka tolv miljoner kronor (i första kvartalet gjordes en avsättning på drygt tio miljoner kronor för de cirka femton personer som sades upp i divisionens tyska bolag).

På marknadssidan satsade divisionen på två stora mässor, den svenska Elmia Lastbil 2012 och på den internationella IAA i Tyskland där vi bl a visade upp det egenutvecklade nya helautomatiska smörjsystemet MechMatic.

Även organisatoriskt genomfördes förändringar i det tyska bolaget i Krefeld då verksamheten avseende EDSCHA TRAILER SYSTEMS bröts ut till ett eget separat bolag. I samband med denna förändring infördes också ett nytt affärssystem i det tyska bolaget så att därmed samtliga bolag inom divisionen har gemensamt affärssystem.

Den 30 november 2012 genomfördes ett strategiskt viktigt kompletteringsförvärv då det amerikanska bolaget Onspot of North America med en årsomsättning på ca 8 MUSD förvärvades. VBG TRUCK EQUIPMENT blev därmed klart världsledande inom produktområdet automatiska slirskydd med en sammanlagd framtida årsomsättning på över 100 MSEK.

VBG TRUCK EQUIPMENT har en mycket stabil verksamhet och en stark position på marknaden, och trots en minskad årsomsättning med åtta procent så redovisade divisionen en rörelsemarginal på drygt tio procent (exkl. omstruktureringskostnader drygt 12 procent) vilket jag anser vara klart godkänt.  

EDSCHA TRAILER SYSTEMS - genomför omfattande aktiviteter för framtida tillväxt Inför 2012 förutspådde divisionen en fortsatt svag utveckling i trailerbranschen under första halvan av 2012, men att efterfrågan sedan skulle öka under tredje och fjärde kvartalet. Men, marknaden tog inte fart andra halvåret utan låg fortfarande tio till femton procent under föregående års omsättning. Dock kunde en ökning märkas i oktober och november månad, men i december vidtog återigen många av divisionens större kunder försiktighetsåtgärder och stängde produktionen under andra halvan av december och över jul/nyårshelgen.

Även EDSCHA TRAILER SYSTEMS fortsatte under 2012 att satsa på framåtriktade aktiviteter för att långsiktigt skapa tillväxt och ökad lönsamhet.

Inom logistik och distribution flyttade vi ut en mindre kvarvarande del av verksamheten från Beringen i Belgien (för att därmed också skapa plats åt VBG TRUCK EQUIPMENT) och samlade i och med detta all produktion, logistik och distribution i Kamenice nad Lipou i Tjeckien.

På marknadssidan satsade vi framgångsrikt på IAA mässan i Hannover där vi nu ställde ut under egen identitet och med separat monter. Vidare tog vi under året hem en stor order på cirka trettio miljoner kronor avseende skjutbara takbågssystem till den polska järnvägen.

Under året fortsatte det långsiktiga produktutvecklingsprogrammet att ta fram en helt ny generation skjutbara tak. Lansering beräknas ske successivt med början 2014.

Organisatoriskt bröts verksamheten ut ur koncernens bolag i Krefeld och flyttades till den närbelägna orten Moers där det nya bolaget Edscha Trailer Systems GmbH bildades.

Den låga rörelsemarginalen på fyra procent bör ses och värderas med beaktande av de resurser som satsats på de ovan beskrivna aktiviteterna och den svaga marknadsutvecklingen som resulterade i en minskad försäljning med drygt fjorton procent. Jag känner stor tillförsikt att EDSCHA TRAILER SYSTEMS kommer att prestera goda resultat när tillväxten i marknaden kommer. Jag håller med de externa bedömare som nära följer trailerbranschen som räknar med att tillväxten skjuter fart med början under andra halvan av 2013.  

RINGFEDER POWER TRANSMISSION - en vital 90-åring med utvecklingspotential Inför 2012 bedömde RINGFEDER POWER TRANSMISSION att det fanns goda förutsättningar att öka omsättningen eftersom vi med vår breda kundbas i olika geografiska marknader och industrisegment vanligtvis inte påverkas av konjunktursvängningar i lika hög grad som koncernens övriga divisioner.

Målsättningen infriades och omsättningen för helåret ökade med drygt fem procent där marknaderna i USA och Indien utvecklades starkt och i Australien fördubblades omsättningen.

På marknadssidan har divisionen ökat sitt deltagande på mässor i bl a Bangalore, Houston, Tokyo, Frankfurt, Stuttgart, Sao Paolo och Calcutta.

I september firade RINGFEDER POWER TRANSMISION 90 år med ett stort event på bolaget i Gross-Umstadt med många inbjudna internationella kunder och distributörer samt ledningarna för dotterbolagen Tjeckien, USA, Indien och Kina.

Den 6 augusti placerade divisionen sina produkter på en ny geografisk marknad nämligen planeten mars, där NASA's Mars Rover Curiosity landade försedd med Ringfeder's friktionsfjädrar i borrutrustningen.

Organisatoriskt genomförde divisionen i början av året en omstrukturering av den tyska verksamheten och sammanförde verksamheterna i Krefeld och Grosswallstadt till en nyroneverad och anpassad byggnad för kontor, lager och viss produktion i Gross-Umstadt strax söder om Frankfurt. Personalrelaterade omstruktureringskostnader för de personer i Krefeld som valde att inte flytta med uppgick till drygt fyra miljoner kronor och togs som kostnad redan i fjärde kvartalet 2011.

Rörelsemarginalen på knappt sjutton procent betraktar jag som mycket bra. Divisionens omsättning och resultat för enskilda kvartal kan variera en del beroende på produkt- och kundmix. Den lägre omsättningen och därmed lägre maginalen under fjärde kvartalet skall därför inte ses som något trendbrott i marknaden.  

VBG GROUP - mot nya mål Som jag nämnde inledningsvis var 2012 ett händelserikt år i ett svårt marknadsklimat. Sammantaget betraktar jag dock 2012 som ett bra verksamhetsår där vi i koncernen arbetat målmedvetet inom varje division utifrån långsiktiga strategier och genomfört bra aktiviteter för framtiden.

Jag ser därför med tillförsikt fram emot 2013 där divisionernas försäljningssiffror för januari månad indikerade en något större aktivitet i marknaden och en förhoppning om framtida tillväxt.

Anders Birgersson VD och koncernchef NOTERA:

Informationen i denna kommuniké är sådan som VBG GROUP AB ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2013 klockan 14:00.

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Small Cap. www.vbggroup.com

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78 E-post:Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/bokslutskommunike-2012,c9372632

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9372632/93779.pdf

Show as PDF