Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kallelse till Årsstämma i VBG GROUP AB (publ) 2013

08:00 / 27 March 2013 VBG Group Press release

Aktieägarna i VBG GROUP AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag den 25 april 2013 kl 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april 2013 · dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 19 april 2013.

Anmälan kan ske skriftligen under adress VBG GROUP AB (publ), Box 1216, 462 28 Vänersborg, per telefon 0521-27 77 00 eller via e-post . Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 april 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (ägarregistrering).

  Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78 E-post:

VBG GROUP AB (publ) I Vänersborg är moderbolag I en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Small Cap. www.vbggroup.comDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/kallelse-till-arsstamma-i-vbg-group-ab--publ--2013,c9391725

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9391725/106985.pdf

Show as PDF