Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 25 april 2013

18:30 / 25 April 2013 VBG Group Press release

Utdelning Stämman fastställde utdelningen till 2:25 kr per aktie. Avstämningsdag är den 30 april 2013. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 6 maj 2013.

Arvode Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 1 070 000 kr, varav 300 000 kr till styrelsens ordförande, 210 000 kr till vice styrelseordförande och 160 000 kr till övriga ledamöter. Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår 40 000 kr vardera. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Helene Richmond, Hans-Göran Persson,Peter Augustsson och Anders Birgersson. Peter Hansson omvaldes till styrelsens ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande.

Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattnings- havare som antogs vid årsstämman 2012 i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas mark- nadsmässiga löner och anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.

Bemyndigande Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2014 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Valberedning Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att Reidar Öster, som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Peter Rönström och Per Trygg utgör valbered- ning.

Vänersborg den 25 april 2013 VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:             Peter Hansson, Styrelseordförande tel 0708 66 86 10

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina . Verksamheten är indelad i tre affärsdivisoner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Stockholm.

Informationen är sådan som VBG GROUP AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers- marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument samt Börsens Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl 18.30.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/kommunike-fran-arsstamma-i-vbg-group-ab-den-25-april-2013,c9406767

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9406767/116988.pdf

Show as PDF