Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

VBG Group

VBG Group

VBG Group: Delårsrapport Januari - Mars 2013

15:30 / 25 April 2013 VBG Group Press release

· Koncernens omsättning ökade med 1,1 procent till 304,5 MSEK (301,1) · Rörelseresultatet ökade till 44,8 MSEK (31,3) med marginalen 14,7 procent (10,4) · Resultatet efter finansiella poster blev 44,8 MSEK (31,0) med vinstmarginalen 14,7 procent (10,3) · Koncernens resultat efter skatt uppgick till 32,0 MSEK (22,8) · Resultat per aktie ökade till 2,56 SEK (1,83)

VBG GROUP inleder 2013 med ett starkt första kvartal Koncernen har inlett 2013 med ett bra första kvartal och glädjande nog redovisade samtliga tre divisioner fina rörelseresultat med goda rörelsemarginaler. Jag håller fast vid min bedömning från bokslutkommunikén i februari att det för våra två divisioner inom lastfordonsbranschen, VBG TRUCK EQUIPMENT och EDSCHA TRAILER SYSTEMS, finns goda förhoppningar om en tillväxt i marknaden med början under andra halvan av året. För RINGFEDER POWER TRANSMISSION innebar det första kvartalet en något minskad omsättning. Även om här vissa marknader visat en tendens att sakta in så bedömer jag att divisionen med sin breda kundbas och produktprogram bör ha goda möjligheter att redovisa en stabil försäljningsutveckling även under detta år.

Efter det första kvartalet kan jag konstatera att samtliga divisioner lyckats hålla god kontroll på sina kostnader och att genomförda rationaliseringar och satsningar under föregående år nu verkar ge resultat. Inte minst gäller detta EDSCHA TRAILER SYSTEMS som haft några resultatmässigt svagare kvartal bakom sig men som nu i första kvartalet nådde en kraftigt förbättrad rörelsemarginal på tretton procent.

Det är dock viktigt för hela koncernen att fortsatt ha full kontroll på kostnadsutvecklingen och framför allt undvika att belasta verksamheterna med för stora fasta kostnader.

Det är också glädjande att integrationen av vårt senaste förvärv till VBG TRUCK EQUIPMENT, det amerikanska bolaget Onspot of North Amerika, har gått helt enligt plan och förvärvet är också en bidragande orsak till divisionens positiva resultatutveckling.

Vi har sedan en tid tillbaka intensifierat och avsatt resurser för att arbeta strukturerat med att hitta lämpliga företagsförvärv. Detta gäller såväl kompletteringsförvärv till våra befintliga divisioner, som förvärv av ny verksamhet för att etablera ytterligare en affärsdivision. Vår förvärvsstrategi är långsiktig men vi arbetar målmedvetet med den tydliga ambitionen att väsentligt öka takten när det gäller förvärv av välskötta bolag med starka varumärken och marknadspositioner som kan fortsätta att utvecklas och växa inom VBG GROUP koncernen.

Anders Birgersson VD och koncernchef

NOTERA: Informationen i denna kommuniké är sådan som VBG GROUP AB ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 klockan 15:30.

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Small Cap.

www.vbggroup.com

För ytterligare information kontakta: Anders Birgersson, VD och koncernchef Telefon: 0521 - 27 77 67, 0702 - 27 77 78 E-post:

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/delarsrapport-januari---mars-2013,c9406647

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1938/9406647/116892.pdf

Show as PDF